Regnvandsbed ved P-plads mod Tornerosevej

Hidtil har afvandingen af parkeringspladsen i Elverparken ud mod Tornerosevej været tilsluttet vejens kloaksystem. Desværre er der gennem de seneste år problemer med kapaciteten i kloakrørene i Eventyrkvarteret. Dels giver klimaforandringerne mere heftig regn, dels kommer der mere regnvand ned i kloaksystemet, fordi der gennem årene er anlagt flere arealer med fast belægning, samtidig med at husene generelt er blevet flere og større i kvarteret.

Det er dyrt at etablere nye og større kloakledninger, og det er derfor en stor fordel, hvis det er muligt at lede regnvand ned i jorden frem for at lede det til kloaknettet – Dette er især fordelagtigt, hvis jorden er let, dvs. indeholder en stor del grus og sand. Sådan er jorden ved Elverparken, hvilket ikke er overraskende, da der tidligere har været grus i området.

I de sidste par måneder er regnvand fra den grusbelagte del af parkeringspladsen ledt til et åbent trug med vand, hvorfra vandet siver ned til grundvandet. Desuden bliver regnvandsriste og brønde på den flisebelagte del af p-pladsen renoveret, så afvandingen af P-pladsen bliver forbedret.

Regnvandsbedet har også en æstetisk og biologisk dimension. Lige nu ligner det et hul i jorden, men til foråret bliver der sået frø i bedet fra forskellige blomstrende planter der tåler store udsving i jordens fugtighed. Fremover vil regnbedet derfor fremstå grønt og med blomsterflor om sommeren.

Kort_Elverparken_ppladsKort af den nuværende afvanding af p-pladsen langs Tornerosevej

 

foto_regnvandsafledning_18.11.15Regnvandsafledning 18.11.2015

 

foto_regnvandsafledning_27.12.15Regnvandsafledning 27.12.2015

Regnvandsafledningen fungerer, men kapaciteten blev udfordret i juledagene, da det regnede kraftigt.

Herlev Kommune og HOFOR samarbejder om at omdanne hele arealet med grus til et stort regnbed til lokal afledning af regnvand fra p-pladsens fliseareal. Herved tilføres området mere grønt samtidig med at kloaksystemet aflastes, og risikoen for oversvømmelse i bygninger og kældre reduceres.

Der bliver færre p-pladser, men p-pladsen er i forvejen aldrig fyldt op. P-pladsen var i øvrigt forbeholdt campingvogne og trailere frem til 2012, så det forklarer, hvorfor pladsen er overdimensioneret i forhold til behovet for p-pladser til personbiler i kvarteret.

Skriv en kommentar