Previous slide
Next slide

Vild Med Vilje Lystrup

Kan klimatilpasning, rig natur og en dejlig park kombineres?
Hvor meget vild og rig natur ønsker borgere at være med til at skabe tæt på hvor de bor? Disse spørgsmål skal projektet Vild Med Vilje Lystrup forsøge at give svar på.

I det grønne område ved Hovmarken i Lystrup blev der over vinteren 2014-15 lavet klimatilpasninger så der kan håndteres øgede regnmængder og oversvømmelser kan undgås. På arealerne hvor der er lavet klimatilpasning er der hen over foråret/tidlig sommer 2015 skabt bedre vilkår for naturens mangfoldighed (se nedenfor). Tilsammen sikrer de, at der i årene fremover vil opstå en mere vild og spændende natur her i parken, til glæde for fugle, sommerfugle, frøer og mennesker.
 

Parken er stor og der var plads til, at der kunne ske mange flere tiltag for naturen og som giver os mange flere muligheder for at gå på opdagelse, undres og nyde naturen.  Projektet inviterede derfor brugere af parken og borgere i Lystrup til at være med til at skabe en rigere natur. Der blev afholdt et dialogmøde den 5/5 2015, efterfulgt af workshop #1 den 15/6 2015 og workshop #2 – en beslutningsworkshop – den 14/9 2015. Den 1/4 2016 blev der indviet et boghus, hvor områdets beboer kunne udveksle bøger. Den 7/4 2016 var der stiftende generalforsamling i Lystrup Kogræsser og naturplejeforening. I skrivende stund (april 2023) bidrager foreningen fortsat til naturpleje af området og er på vej ind i deres 8. afgræsningssæson. 

I facebookgruppen Vild Med Vilje Lystrup er det mulighed for at kommentere, debattere og lave aftaler om naturen i området. Endelig er du meget velkommen til at skrive til os og vi sætter dig på email listen.

Naturtiltag i parken

Demonstrationsareal 1

De rødmarkerede arealer på kortet viser hvor græstørv og muldjord er fjernet. Her er udplantet tørv fra en tidligere grusgrav og udsået frø, så vilde græslandsplanter kan sprede sig i parken. I løbet af de sidste 100 år er græslandsplanter og sommerfugle forsvundet mange steder pga. opdyrkning, gødskning, og ophørt græsning.Når der ikke er muldjord og græstørv, forbedres vækstvilkårene for de nøjsomme græslandsplanter, der vokser langsomt og ikke klarer konkurrencen med større planter. Når græslandsplanterne vender tilbage, kan sommerfugle og vilde bier også vende tilbage.

 

Arter i parken

I parken er der udsået frø fra forskellige hjemmehørende græslandsplanter, f.eks. Almindelig Kællingetand, Musevikke, Merian, Blåhat, og Gul Snerre. Desuden vil der være enårige blomster som ikke er hjemmehørende, og som forsvinder med tiden. Alle de forskellige blomster understøtter et rigt insektliv. Trods sit lidet flatterende navn, så har Almindelig Kællingetand smukke gule blomster. En lang række insekter er helt afhængige af denne plante. Larverne fra Seksplettet Køllesværmer og Almindelig Blåfugl lever f.eks. på Almindelig Kællingetand.

 

Naturtiltag i søen

Demonstrationsareal 2

Søen er en kunstig regnvandssø. Der har ikke tidligere været en permanent sø her. Søens vandstand kan stige ved store regnskyl, så det sænker risikoen for oversvømmelser i området. Da der ikke er lagt muldjord på søens bund og bred bliver søen næringsfattig. Det gør vandet klart, så stedet bliver velegnet som ynglested for padder og som voksested for vandplanter. I løbet af de sidste 100 år er rigtig mange vandhuller og søer blevet fyldt op eller drænet væk. De få vandhuller vi har tilbage er ofte forurenet med næringsstoffer. Derfor findes der langt færre lobelier, vandaks, frøer, tudser og salamandere i Danmark i dag og derfor er det vigtigt at passe på dem vi har.

 

Arter i søen

Spidssnudet frø er en af de spændende paddearter der forhåbentligt vil kunne yngle i søen i fremtiden. Danmark er et vigtigt udbredelsesområde for Spidssnudet frø i Europa og derfor er det vigtigt vi passer på den. Spidssnudet frø har brug for soleksponeret, rent og klart vand uden fisk. Det gælder også andre paddearter som f.eks. Stor og Lille vandsalamander og Butsnudet frø, som også kan få gavn af søen. Undlad venligst at sætte fisk ud i søen eller fodre ænder, da det forringer vilkårene for de truede arter.

 

Naturtiltag i dalstrøget

Demonstrationsareal 3

Det nygravede dalstrøg er lavet for at opsamle og transportere overfladevand fra skybrud væk og ud på de østlige marker, så oversvømmelser undgås. Dalstrøget har en overflade af råjord som skaber et mere næringsfattigt miljø. Det er godt for de nøjsomme græslandsplanter, der vokser langsomt og ikke klarer konkurrencen med større planter.

 

Arter i dalstrøget

Her er sået blomsterfrø og udlagt tørv fra en tidligere grusgrav, så vilde græslandsplanter kan brede sig i parken. Det er arter som Almindelig Kællingetand, Blåhat og Håret Høgeurt. Disse planter tiltrækker smukke sommerfugle som f.eks. Almindelig Blåfugl og Skråstregbredpande.

 
Map loading, please wait ...

AKTIVITETER

Følg udviklingen på Vild Med Vilje Lystrup facebook gruppe :

  • Fredag 1/4 2016 kl 16.00 officiel indvielse af boghus med bobler, tale, og rød snor.  Sted: ved stien for enden af Hyldehaven.
  • Torsdag 7/4 2016 kl 19.00 stiftende generalforsamling til en ko-græsser- og naturplejeforening. Sted: Lystrup Hal cafeteria.
  • Spiselig natur etableres af Lystrup borgere gennem Aarhus Kommunes Smag på Aarhus projekt.
  • Selvorganiserende tidselpatrulje – kom og vær med
  • Ophold og leg med basis i natur udvikles af Lystrup borgere

HISTORIER FRA LYSTRUP

KONTAKT

 

Hvis du er interesseret i at være med til at bestemme hvad der yderligere kan ske for natur og park eller har spørgsmål og kommentarer, så kontakt os på: lystrup@vildmedvilje.dk. Du kan også melde dig til facebookgruppen Vild Med Vilje Lystrup, hvor alle har mulighed for at debattere, komme med forslag og lave aftaler.

 

PARTNERE

Vild Med Vilje Lystrup er en del af et forskningsprojekt under Aarhus Universitet. Projektet foregår i partnerskab med Aarhus Kommune, Aarhus Vand, Danmarks Naturfredningsforening, Lystrup Bibliotek, Bureau Detours, Counterplay og Habitats.

DN logo Vild Med Vilje