VMV NNP forslag

Forslag til de næste 10 naturnationalparker

Hvor skal de næste 10 naturnationalparker placeres? 
Inden Jul skal miljøminister Lea Wermelin og ordførerne fra aftalepartierne bag natur- og biodiversitetspakken udpege de næste 10 naturnationalparker. Naturstyrelsen har indskrænket bruttolisten markant og desværre fjernet store og vigtige områder. I stedet er flere meget små arealer nu i spil.

Vild Med Vilje støtter helhjertet op om ambitiøse naturnationalparker, og vi anbefaler at politikerne vælger de største og bedst arronderede områder med højest biodiversitet og heterogenitet. Det er afgørende at områderne kan leve op til IUCNs kategori II beskyttelsesgrad, så Danmark får beskyttede naturområder af international kaliber.

DE 10 VIGTIGSTE 

1. NNP Hanstholm (5040 ha) 
Høj naturkvalitet, stort areal, god arrondering. Hanstholm Vildtreservat bør hegnes med. Læs også Vild Med Viljes specifikke anbefalinger til en mulig Naturnationalpark Hanstholm.

2. NNP Tisvilde Hegn (2021 ha) 
Stort naturpotentiale, stort areal, god arrondering. 

3. NNP Rold Skov Komplekset (1606 ha) 
Høj naturkvalitet og mulighed for udvidelse over tid 

4. NNP Vester Thorup (4.500 ha) 
Stort naturpotentiale, stor variation og stort areal. Arrondering mindre god. 

5. NNP Nørlund Plantage & Harrild Hede (2707 ha) 
Stort areal, god arrondering, stort forbedringspotentiale. 

6. NNP Læsø Klitplantage (1126 ha) 
Stort naturpotentiale, betydeligt areal, god arrondering. 

7. NNP Hellebæk Skov & Teglstrup Hegn (947 ha) 
Hydrologi kan delvist genoprettes under hensyn til kulturspor. Området er langt at foretrække fremfor Horserød hegn pga naturkvalitet og positive erfaringer fra Hellebæk Kohave. Støttes af Helsingør Kommune. 

8. NNP Skagens Odde/Bunken (923 ha) 
Råbjerg Mile og afblæsningsfalde bør hegnes med. 

9. NNP Bidstrup Skovene (640 ha) 
Hegnet kan udvides til 1000 ha statslige arealer på sigt. Stort naturpotentiale og mange sjældne arter. 

10. NNP Mols Bjerge (775 ha) 
Stort naturpotentiale, men mindre god arrondering. 

ALTERNATIVER 

11. NNP Kompedal (2718 ha) 
Stort areal, men ringe heterogenitet og naturkvalitet. 

12. Husby Kliplantage (960 ha) 
Stort potentiale, men minder i naturtyper om Vester Thorup bare mindre og med mindre variation. Der sættes gang i 400 ha helårsgræsningsprojekt i 2022 alligevel. 

13. Stenderupskovene (655 ha) 
Mangel på lysåbne arealer, men lokal opbakning. God arrondering og nabo til NNP Lillebælt. Måske kan hav og land tænkes sammen, f.eks. ved at lade dyrene få adgang til kyststrækningen. 

14. Søhøjlandet (719 ha) 
Stort naturpotentiale, men mangel på lysåbne arealer og mindre god arrondering. Slåensø bør inkluderes i NNP afgrænsningen og hegningen. 

BØR GENOVERVEJES 

Vi anbefaler at dialogen med Forsvarsministeriet genoptages om Naturnationalparker, der grænser op til deres arealer. Naturlige processer bør kunne forenes med øvelsesaktivitet. Det virker besynderligt at Forsvarsministeriet skal have vetoret over, hvad der foregår på arealer de ikke ejer.

Nyminde og Blåbjerg Plantager (2940 ha) 
Stort areal med stor variation og stort naturpotentiale. 

Skallingen og Ho Plantage
Spændende strandengsarel i tilknytning til klithede og nåleskov, der kan forbedres ved helårsgræsning. Dyrenes passage fra Skallingen til Ho Plantage bør kunne udvides, så at dyrene lettere kan søge tør bund og ly ved høj vandstand og hårdt vejr. 

Vestamager og Kongelunden (2482 ha) 
Bør genovervejes da området har stort naturpotentiale og allerede har vildthegn. Den intensive sommergræsning i dag gavner nogle få arter af engfugle, men er til skade for den øvrige biodiversitet. Vi anbefaler en ekstern faglig vurdering af områdets egnethed til helårsgræsning.