Introduktion

En hvidkløver breder sig frem fra flisemellemrummet i fortorvet. I en snæver mursprække springer vedbend frem med glinsende grønne blade. På en byggeplads sikrer skivekamille sig solens stråler.

Overalt i byen indfinder naturen sig trods de trænge kår. Selvom de små arealer i byerne ikke tåler sammenligning med den store, vilde natur, som får lov at udfolde sig i al sin mangfoldighed, så er de vigtige trædesten og korridorer i landskabet.

Denne guide sætter fokus på byens natur og beskriver, hvordan du selv kan give naturen plads på din altan eller i din baggård. Vild Med Vilje ønsker dig god læselyst!

Denne guide er en del af en serie på i alt ni guides, som handler om, at give naturen plads på egne arealer. Vild Med Vilje ønsker med katalogerne at gøre redskaber og viden tilgængeligt for alle jer, som ønsker at gøre jeres arealer vildere – og for jer, som blot vil lære mere om naturen. Guiden indeholder både baggrundsviden og en praktisk guide.

 

Tekst og grafik: Celeste Forfang Sørensen
Webintegration: Magnus Bundgaard Nielsen
Redaktion: Christina Kaaber-Bühler
Billeder: Af Vild Med Vilje, medmindre andet er angivet
Forside: Humlebi på almindelig knopurt (Centaurea jacea)

Christina Hornstrup skal have en særlig tak for at have bidraget med sin ekspertviden i udarbejdelsen af denne guide. Christina er uddannet jordbrugsteknolog med speciale i miljø & natur, tidligere væksthussgartner samt oplægsholder og inspirator til flere vilde altaner og baggårder.

Tak til Aage V. Jensens Naturfond som har støttet udgivelsen af disse guides.

01. Baggrund

Plads til naturen

inde i byen

Områder i byen som vejkanter, byggepladser, altaner, baggårde og forhaver kan alle bidrage til at naturen får mere plads. Det kan også give flere mennesker mulighed for at få naturoplevelser i hverdagen.

Byer er indrettet med henblik på blandt andet beboelse, industri og transport. Imidlertid er der en del areal både langs veje og omkring bygningerne, hvor der er plads til levesteder. I byerne er der ikke noget produktionskrav på samme måde som i landbruget. Her er det i stedet natursynet blandt befolkningen, som både former og formes af, hvorvidt
naturen får lov at få plads inde i byen.

Skovjordbær
Fragaria vesca

Skovjordbær er en lav plante, der med sine hvide blomster gennem foråret tilbyder nektar til en række insekter og med de røde bær giver føde til fugle gennem sommeren. Her vokser den inde i byen.

Skovjordbær er desuden værtsplanter for den sjældne sommerfugl spættet bredpande (Pyrgus malvae)

Almindelig knopurt (Centaurea jacea) og Almindelig røllike (Achillea millefolium)

Livet i byen

Byen ses ofte som et modbillede til naturen. Men kigger man efter langs murerne, mellem fliserne, på byggegrundene, mellem bedenes prydplanter og på uslåede græsstykker vil man opleve, at også byen huser hjemmehørende planter, svampe, smådyr og fugle.

Tørke-elskende generalister

De arter, som man finder i byen, vil typisk være dem, som er vidt udbredte i hele landet. Det er generalisterne, det vil sige dem, som ikke har særlige krav til levestedet. Desuden huser byerne en overvægt af varme- og tørkeelskende arter, som indfinder sig på bare jordpletter og i flisemellemrum.

I nogle ældre byområder og parker kan der dog være rester af overdrev, hede eller mose samt gamle træer, og det er vigtigt at bevare de rester. Sommerhusområder ligger ofte kystnært blandt noget af landets mindst kulturpåvirkede natur, og ofte på et mere næringsfattigt og kuperet terræn, og derfor har de tit et højere potentiale for at huse både flere og sjældnere arter.

Kornvalmue
(Papaver rhoeas)
Kornvalmue menes at være indført til Danmark ubevidst med importeret korn – måske allerede i Vikingetiden. Kornvalmue er enårig og producerer mange, små frø. Den ses ofte i byerne, hvor der er bar jord at spire i.

Byens

Særlige vilkår

Byen, med dens høje huse, flader dækket af fliser, asfalt og beton, og høje grad af menneskelig aktivitet, er en særlig struktur i landskabet som byder på specielle vilkår. 

Varmt, tørt og fyldt med fremmede

Byens planteliv er præget af en stor andel indførte planter. Indførte planter er planter, som kun er her fordi mennesker (bevidst eller ubevidst) har ført dem hertil. Ofte stammer de fra Sydeuropa, Asien eller Amerika. Den høje andel indførte planter skyldes dels de mange planter, som fra de private haver kan brede sig ud i byen. Mange indførte arter er også oprindeligt kommet til byerne utilsigtet med gods via for eksempel jernbanen eller havnen.

Samtidig tilbyder byen vilkår, som ligner dem, som mange indførte planter er tilpasset. Her er nemlig højere temperaturer, og det varme mikroklima med sparsom vegetation og ofte mere basisk jord kan minde om steppevegetation, klippeformationer, stenskred, som ellers ikke er typiske i Danmark. Samtidig er det lettere for de indførte arter at etablere sig, fordi der ofte ikke i forvejen er et fast plantedække på arealerne.

Stor forstyrrelse

Byens områder er typisk udsat for en stor del forstyrrelse fra byggearbejde og færdsel. Derfor findes der ofte enårige arter, som har en stor frøproduktion og er gode til hurtigt at sprede sig til nye, bare jordpletter. Disse planter har også ofte frø, som kan overleve længe under jorden, indtil området igen forstyrres og de så spirer. Ofte ser man for eksempel kornvalmuer rundt omkring i byen.

En anden gruppe, som ofte optræder i byen, er planter, som formerer sig vegetativt. Det vil sige, at de breder sig med udløbere, som skaber en klon af planten. Det gælder eksempelvis hvidkløver som, modsat rødkløver, kan brede sig med krybende, rodslående overjordiske stængler.

Hvid kløver
(Trifolium repens)
Hvidkløver er en flerårig, hjemmehørende plante, som kan danne tætte bestande ved at skabe kloner af sig selv med sine overjordiske, krybende stængler

Case

Byens ruderater er attraktive levesteder

Befolkningstallet stiger og med det opstår nye byområder hele tiden. Det giver mulighed for at give plads til naturen med nye, næringsfattige levesteder.

Specielle levesteder

Rudera betyder på latin ruiner, altså bygningsrester. Ruderater er de tiloversblevne arealer i byen, som i forbindelse med anlæg af parker og bygninger efterlades til sig selv.

De ruderate arealer er typisk lysåbne med høj varmekapacitet grundet grus og andre materialer, præget af forstyrrelser og opstået på en næringsfattig jordbund. Og netop disse vilkår gør, at der er plads til en stor diversitet af planter og dermed også insekter og andre smådyr.

Ruderaternes vilkår ligner nemlig dem vi kender fra den artsrige naturtype græsland. Eksempler på ruderater er jernbaneterræn, byggepladser og råstofgrave.

Gode forbindelser

I 2002 opgjorde man ruderaternes areal i Danmark. Ruderaterne dækkede et større areal end de lysåbne naturtyper – hede, overdrev, klit, eng, strandeng og mose – gjorde tilsammen.

Af praktiske grunde har vi forbundet byer gennem veje og jernbaner. Effekten er, at også mange ruderater er forbundet, idet vejrabatter og jernbaneterræn ofte bliver ruderate områder. Byerne fungerer altså som knudepunkter mens veje og jernbaner er spredningskorridorer for de arter, som lever på de ruderate områder.

Jo bedre vi bliver til at give naturen plads på arealer i byerne og langs vejene, jo mere artsrige vil ruderaterne blive.

Blæresmælde
(Silene vulgaris)
Her vokser blæresmælde på et ruderat i ydre København

Biofobi truer arterne

Edderkopper, ulve, råd og døde dyr. Mange mennesker reagerer negativt på dele af naturen, som vækker afsky og frygt hos dem. Men også de er en del af økosystemerne, og de er vigtige for at opretholde levesteder for andre arter.

Termet biofobi dækker over det fænomen, at mennesker forskrækkes af harmløse dele af naturen. Det har flere negative konsekvenser. For det første kan det gøre, at vi giver mindre plads til naturen, hvilket skader en lang række organismer, da de ikke kan finde levesteder. For det andet fører det til, at vi oplever unødvendig stress og angst og undgår at opleve naturen, som ellers netop skaber ro og velvære hos mennesker.

Listen af naturlige processer og organismer, som man kan blive irrationelt bange for, er lang. Her er blot et udpluk af disse, som vi kan blive bedre til at give plads – også i byerne.

På billedet ses hvepseedderkop
(Argiope bruennichi).

Edderkopper
Mange er opdraget til at have en frygt for edderkopper, og til at enhver edderkop, som vover sig inden for skal slås ihjel. Men edderkopper udfylder en vigtig rolle i økosystemet som både jæger og bytte.

Gamle & døde træer
Gamle og døde træer med råd, huller og sprækker er livsvigtige for en lang række organismer, lige fra biller og svampe til hulrugende fugle. Men de er et sjældent syn i en by, selvom de sagtens kan beskæres så de ikke udgør nogen fare for mennesker.

Forskning har vist, at mennesker, som ser billeder af skov med dødt ved reagerer negativt. Får de imidlertid at vide, at det drejer sig om ‘naturskov’ er reaktionen mere positiv. Det peger på, at opfattelsen af de døde træer kan ændres.

Visne planter
Vi er vant til at bede og krukker skal være fyldt med grønne, levende planter, og mange synes måske ikke om at efterlade de visne planter vinteren over. Men de er vigtige for mange smådyr, som har brug for noget tørt at gemme sig i mens de overvintrer. Den syvplettede mariehøne (Coccinella septempunctata) har her lagt sig i et vissent blad af en almindelig agermåne.

02. Guide

Giv plads til naturen

på altanen og i baggården

En altan, baggård eller terasse adskiller sig markant fra en have. Her er ingen eller begrænset jordbund, der gror ikke store træer, regnen rammer muligvis slet ikke, og der er typisk længere til det nærmeste stykke vild natur. Naturens vilde processer er altså sat lidt ud af spil her, og derfor har dette emne også fået sin egen guide.

For at lære mere om den vilde baggård og altan, har vi besøgt Christina Hornstrup, som er uddannet jordbrugsteknolog med speciale i miljø & natur, oplægsholder og inspirator til flere vilde altaner og baggårde og indehaver af en vild baggård. Denne guide beskriver, hvordan du kan hjælpe naturen på vej på din altan eller i din baggård både ved hjælp af planter og andre elementer.

Stor løvtæge
(Acanthosoma haemorrhoidale)
Stor løvtæge på et blad af skvalderkål i Christina Hornstrups baggård. Billede taget af Christina Hornstrup

Almindelig knopurt
(Centaurea jacea)

Solbær
(Ribes nigrum)

01.

Planter

Planter udgør bunden i fødekæden, og er derfor helt essentielle, når du vil give plads til mere liv på altanen og i baggården. Men det er langt fra ligegyldigt, hvilke planter, du vælger – og hvordan du vælger, at plante dem, så du kan få plads til så stor en diversitet af planter som muligt. Jo flere planter, jo flere smådyr og fugle kan du også hjælpe på vej.

Krukker

Det er en god idé med lidt større krukker, hvis man gerne vil have flere forskellige arter per krukke. Så er der nemlig plads til, at alle planterne kan udvikle et godt rodnet.

Ellers er en anden tommelfingerregel, at uglaserede lerpotter tørrer hurtigere ud mens glaserede potter holder bedre på vandet. Så ligger du inde med en blanding, så sørg for at få de tørketålende planter i uglaserede lerpotter og de vandkrævende i glaserede . Så er der større chance for, at de klarer sig, og du skal bruge mindre vand. Selvvandende potter er også en mulighed til de vandkrævende planter.

Jord

Det vigtigste er, at du bruger spagnumfri jord, når du anlægger nye potter eller bede. Det er ikke fordi, at planterne ikke kan trives i jord med spagnum, men fordi det ødelægger vigtige levesteder når spagnum graves op fra moserne. Man kan købe spagnumfri jord fra jyskmuld.dk.

I krukker kan det være nødvendigt at gøde jorden fra tid til anden, da krukken er afskåret fra de processer i økosystemet, som normalvist ville give planterne næring. Vandkrævende planter har også bedst af at stå i en mere lerholdig, mindre sandet jord, da den holder bedre på vandet.

Almindelig sankthansurt
Hylotelephium telephium ssp. maximum

Almindelig gedeblad
(Lonicera periclymenum)
Almindelig gedeblad giver nektar til store aftensvæmere, som har lange tunger, der kan nå ned i de dybe kronrør i blomsterne, som om aftenen dufter kraftigt. Men humblebier kan også finde føde på planten, da de snedigt gnaver et hul i siden, så de kan komme ind til nektaren

Vertikale vækster

Når man ikke har så meget plads, så gælder det om at udnytte det man har, og på altaner og i baggårde vil der ofte være rækværker, murværk, eller andre vertikale arealer, som man kan bruge til at få plads til flere planter.

I Danmark findes to lianagtige planter, som selv klatrer opad. Almindelig gedeblad vist herover og vedbend. Men ved hjælp af altankasser, hængende potter eller reoler kan man få alle planter op i højden og dermed få plads til langt flere planter på det lille areal på altanen eller i baggården.

 

Almindelig kællingetand
(Lotus corniculatus)

Almindelig kællingetand er én af de planter, som besøges af flest forskellige arter af bier. Den er desuden værtsplante for rigtig mange sommerfuglelarver: Almindelig blåfugl, grøn busksommerfugl, foranderlig blåfugl, gråbåndet bredpande, og orange høsommerfugl.

Det er altså godt givet ud, at skabe plads til almindelig kællingetand, for her kan du virkelig gøre en forskel

Plantevalg

I baggården og på altanen er pladsen begrænset, så det giver mening at bruge ekstra energi på plantevalget.

Vælg (lokalt) hjemmehørende planter

Hvis du vil understøtte smådyr i dit lokalområde så godt som muligt, så bør du efterligne vegetationen på de omkringliggende arealer. Det er nemlig de planter, som dyrene vil være knyttet til. Som en bonus kan du ganske gratis i efteråret gå ud og sanke (samle) frø fra de hjemmehørende arter, du finder i dit område.

Har du ikke mulighed for at indsamle selv, kan du også købe fraleverandører af hjemmehørende frø og planter. Brug eventuelt først findplanten.dk, som er et værktøj, som ud fra din jordtype, geografi og andre forhold, kan fortælle dig, hvilke planter vil øge biodiversiten mest hos dig. 

Producenter godkendt af Vild Med Vilje

Hos birkogbarfod.dk kan man finde et stort lager af viden om frøene af planter, som er hjemmehørende i Danmark. Under hver art kan man læse om frøhvile, behov for frost og optimalt såtidspunkt.

Lillevildefroe.dk producerer spagnum- og sprøjtefri hjemmehørende planteplugs, som kan købes af større aktører som kommuner og virksomheder.

Naturengen.dk sælger specialiserede frøblandinger til forskellige jordbundsnærings- og lysforhold og videresælger planterne fra Lille Vilde Frø til private. Naturengen sælger også grej til sankning af frø.

Sådan sanker du frø

Tænk i tid

En måde at udnytte pladsen på, er ved at tænke i planter som er aktive i de forskellige måneder. Så kan du plante de tidligt blomstrende sammen med de senere blomstrende, således at platerne kan skiftes til at være fremme og udnytte ressourcerne, og dermed ikke konkurrerer med hinanden. Foruden en god udnyttelse af pladsen, og flere flotte blomster at se på i årets gang, gør det også, at der er flere blomster tilgængelige for insekterne en større del af året. På den måde kan dine få kvadratmeter bidrage endnu bedre til at skabe levesteder og øge biodiversiteten.

Du kan også tænke i langtidsblomstrende planter, for at få så meget blomstring som muligt på få kvadratmeter. Her er for eksempel tusindfryd, også kaldet bellis, et godt bud, da den kan blomstre næsten året rundt og typisk er fremme i hvert fald fra marts til november.

Nedenfor kan du se en oversigt over nogle af de hjemmehørende planter, som blomstrer tidligt og sent.

Tusindfryd
(Bellis perennis)
Tusindfryd findes overalt i landet og blomstrer primært marts til november, men kan blomstre næsten hele året.

Tusindfryd giver derfor pollen og nektar en stor del af året, også når der mangel på andre kilder

Tænk i tid

En måde at udnytte pladsen på, er ved at tænke i planter som er aktive i de forskellige måneder. Så kan du plante de tidligt blomstrende sammen med de senere blomstrende, således at platerne kan skiftes til at være fremme og udnytte ressourcerne, og dermed ikke konkurrerer med hinanden. Foruden en god udnyttelse af pladsen, og flere flotte blomster at se på i årets gang, gør det også, at der er flere blomster tilgængelige for insekterne en større del af året. På den måde kan dine få kvadratmeter bidrage endnu bedre til at skabe levesteder og øge biodiversiteten.

Du kan også tænke i langtidsblomstrende planter, for at få så meget blomstring som muligt på få kvadratmeter. Her er for eksempel tusindfryd, også kaldet bellis, et godt bud, da den kan blomstre næsten året rundt og typisk er fremme i hvert fald fra marts til november.

Nedenfor kan du se en oversigt over nogle af de hjemmehørende planter, som blomstrer tidligt og sent.

Tusindfryd
(Bellis perennis)
Tusindfryd findes overalt i landet og blomstrer primært marts til november, men kan blomstre næsten hele året.

Tusindfryd giver derfor pollen og nektar en stor del af året, også når der mangel på andre kilder

Planter med tidlig blomstring

Planter med tidlig blomstring, altså blomstring ind i foråret, er vigtige for blandt andet de insekter, som er på vingerne tidligt. Det kan for eksempel være sommerfugle, som overvintrer som voksne og har brug for nektar, når de vågner. Ofte foreslås indførte forårsplanter som krokus, erantis og vintergæk, men der findes masser af fine, hjemmehørende tidlige planter.

Art
Blomstring
Voksested

Følfod
(Tussilago farfara)

Marts – maj

Fugtig ler- sand- eller muldbund

Sejlepil
(Salix caprea)

April – maj

Fugtig, næringsrig lerjord

Vorterod
(Ficaria vearna)

April – maj

Fugtig, næringsrig lerjord

Vårgæslingeblomst
(Draba verna)

Marts – maj

Åben, tør, næringsfattig, blotlagt sandjord

Hvid anemone
(Anemone nemorosa)

April – maj

Fugtig, ofte leret bund

Hulkravet kodriver
(Primula veris)

April – maj

Fugtig, næringsrig bund

Almindelig guldstjerne
(Gagea lutea)

April – maj

Fugtig, næringsrig bund

Håret viol
(Viola hirta)

April – maj

Lysåben, tør, kalkrig bund

Rød tvetand
(Viola hirta)

April – oktober

Sand- eller lerbund

Opret kobjælde
(Pulsatilla vulgaris)

April – maj

Åben, tør sandjord

Bakkeforglemmigej
(Myosotis ramosissima)

April – juni

Lysåben, tør, sandet bund

Engkabbeleje
(Caltha palustris)

April – juni

Våd, næringsrig bund

Planter med sen blomstring

Planter med sen blomstring, altså blomstring ind i efteråret, er vigtige for insekter, som er ude sent på året. Når planterne efterfølgende sætter frugter og frø giver de også vigtig, sen føde til fugle. Her er blot et par eksempler på hjemmehørende arter med sen blomstring.

Art
Blomstring
Voksested

Vedbend
(Hedera helix)

Oktober – november

Fugtig, næringsrig muldbund

Hjortetrøst
(Eupatorium cannabinum)

Juli – september

Fugtig, næringsrig bund

Almindelig sankthansurt
(Hylotelephium telephium ssp. maximum)

Juli – september

Åben, tør, stenet bund

Almindelig knopurt
(Centaurea jacea)

Juli – september

Åben, +/- tør bund

Rejnfan
(Tanacetum vulgare)

Juli – september

Lysåben, tør, sandet bund

Rød kløver
(Trifolium pratense)

Maj – september

Fugtig, næringsrig bund

Høst-borst
(Scorzoneroides autumnalis)

Juli – oktober

Åben, fugtig bund

Hedelyng
(Calluna vulgaris)

Juli – september

Åben, mager bund

Eng-brandbæger
(Jacobaea vulgaris)

Juli – september

Lysåben, tør, sandet bund

Djævelsbid
(Succisa pratensis)

August- september

Åben, næringsfattig bund

Klipning af planterne

Det er vigtigt, at gamle frøstande ikke bliver stående til evig tid. Når foråret kommer, skal de nye planter, som enten er selvsået fra sidste års planter, eller som du har sået ud, nemlig have lys og varme for at spire.

De tørre frøstande er imidlertid overvintringssted for smådyr og giver i efteråret og i nogle tilfælde ind i vinteren føde til fuglene, og derfor er det vigtigt, at de ikke klippes ned inden vinteren er over.

Når foråret kommer, og smådyrene begynder at kravle ud af frøstandende, kan du klippe dem ned. Vent dog gerne en uges tid med at fjerne afklippet helt, så smådyr får mulighed for at komme ud. Sæt eventuelt de flotte frøstande i en vase eller brug dem i en kvasbunke. Hvis du har en lille kompost, kan du lægge dem der, og så kan du bruge kompostens muld til mere næringskrævende arter som bærbuske eller små træer.

Planternes frøstande er et dekorativt element gennem vinteren – tænk bare på juledekorationer. Og, allervigtigst, så kan smådyr gemme sig i dem, når de skal overvintre i de mørke måneder

Værdifulde

Værtsplanter

Hvis du gerne vil give eksempelvis sommerfugle mulighed for at udleve hele deres livscyklus på din altan eller i din baggård, så skal du sørge for, at der også er værtsplanter for disse tilstede. Her opridser vi et par planter, som er værtsplanter for flere sommerfugle. Se videre læsning på side 30.

Rødkløver
(Trifolium pratense)
Rødkløver og andre ærteblomstrede planter som musevikke, almindelig kællingetand, rundbælg, og hvidkløver er værtsplanter for flere forskellige blåfugle og høsommerfugle

Løgkarse
(Alliaria petiolata)
Løgkarse og andre planter i korsblomstfamilien som almindelig gåsemad, engkarse, flipkrave og hyrdetaske er værtsplanter for stor og lille kålsommerfugl samt aurora

Violer
(Viola spp.)
Stort set alle perlemorsommerfugle bruger violer som værtsplante. I Danmark har vi hunde-viol, eng-viol og håret viol, som er hjemmehørende

Brændenælder
(Urtica spp.)
6 sommerfugle i takvingefamilien bruger brændenælder som værtsplante. Det gælder eksempelvis de meget almindelige nældens takvinge og dagpåfugleøje. I Danmark findes både stor nælde og liden nælde

Lys

& skygge

Planter er forskellige i forhold til deres krav til lys og skygge. Nogle trives i fuld sol, mens andre trives i delvis eller fuld skygge. Vær opmærksom på hvorvidt og hvor meget sol din altan eller baggård modtager i løbet af en dag. Og kig så mod planterne i de økosystemer, som har lignende vilkår.

Lysåbne naturtyper

Har du en altan eller baggård, som modtager rigeligt sol i løbet af
dagen, så kan du med fordel vælge planter, som er knyttet til de lysåbne naturtyper som eng og græsland.

Det er for eksempel planter som blåhat, almindelig knopurt, almindelig kællingetand, rødkløver, musevikke og gul snerre. Find selv flere eksempler i en flora eller ude i naturen.

Skovplanter

Er din altan eller baggård derimod meget skyggefuld, så giver det mening at kigge på planterne knyttet til skoven, når du skal vælge planter.

Du kan vælge f.eks. planter som dagpragtstjerne, løgkarse, springbalsamin, skovangelik, skovgaltetand og hjortetrøst.

Almindelig syre
(Rumex acetosa)
Almindelig syre og andre planter i skræppeslægten Rumex som rødknæ og skræppe er værtsplanter for alle ildfugle.

Her kravler en glinsende baldakinspinder (Microlinyphia pusilla) på almindelig syre

Hvid anemone
(Anemone nemorosa)
Hvid anemone er tilpasset de skyggefulde vilkår i skovens bund, og vil derfor kunne klare sig under mere skyggefulde vilkår
Billede af Manfred Richter på Pixabay

02.

Andre elementer

Foruden planterne, skal der en række andre ting til for, at en altan eller en baggård kan blive levested for en stor mængde smådyr.

Stendynger eller stengærder

Om foråret og sommeren er dynger af sten både gode steder at hvile sig for varmeelskende smådyr og gode gemmesteder for eksempelvis edderkopper, bænkebidere og padder (kun relevant i baggården), som skal bruge skygge og fugt. Stendynger kan sagtens bestå af gamle mursten eller teglsten, som man har liggende. Har man lidt mere plads, for eksempel i baggården, kan man også bygge et stengærde.

Nedfaldsblade & kvas

Nedfaldsblade og andet kvas tænkes ofte på som rod og skrald, men for nedbryderne, det vil sige mange insekter, svampe og snegle, er blade og kviste en vigtig fødekilde. For andre kan kvaset være et gemmested eller overvintringssted.

De smådyr, som lever i kvaset, er føde for endnu andre dyr. På den måde kan du gøre biodiversiteten på din altan eller i din baggård en tjeneste ved at undvære turen på genbrugspladsen med ‘haveaffald’. Saml istedet kvaset i små, dekorative bunker eller i små kvashegn.

På altanen er det mere sandsynligt at dit kvas vil tiltrække flyvende insekter (og dernæst fugle), hvorimod der i baggården bedre også kan komme snegle til.

Vand

Alle levende væsner har brug for vand, så hvis din altan eller din baggård skal fungere som reelt levested bør den også indeholde vand. Særligt i sommermånederne kan mangel på vand være kritisk.

En lille underskål eller fuglebad med lidt sten eller en gren i, så insekter og andre dyr kan sidde på dem og bruge dem som trappe ud af vandet er tilstrækkeligt.

Dødt ved

Dødt ved er ligeledes vigtigt for nedbryderne, og en lang række arter er afhængige af dødt ved som del af deres levested.

Dødt ved kan også være utroligt dekorativt og tilføjer et rustikt og vildt element til din baggård eller din altan. Det kan være, at du kender nogen, som har noget gammelt træ liggende, som de gerne vil af med. Det er bedst, hvis træet er fra en hjemmehørende træart, da mange vedboende dyr er knyttet til bestemte, hjemmehørende arter.

Bar jord

Bar jord er særligt vigtig for varmeelskende smådyr, som kan hvile sig på den, og for jordbierne som graver gange i den bare jord, hvor de bor. Den bare jord kan også fungere som spirebed for nye planter. Lad derfor nogle pletter være med bar jord ind i mellem planterne.

Undgå nattelys & sprøjtning

Det er selvfølgelig svært at undgå lysforurening inde i byen, men du kan gøre dit for at begrænse det bare en smule. Sluk lyskæder og lignende, når mørket falder på, hvis du ikke lige bruger dem. Lyskilder kan nemlig forvirre nattens dyr, som de utroligt mange natsværmere, som findes i Danmark.

Man bør naturligvis undgå selv at sprøjte med gift, men der findes andre måder, hvorpå man kan få gift ind på altanen og i baggården. Studier har vist, at plantecentre i England sælger planter, som er mærket ‘insektvenlige’, men faktisk indeholder høje nok mængder sprøjtegift til at dræbe insekter, som suger nektar eller spiser bladene. Der er endnu ikke et tilsvarende studie af danske centre, men sørg for at købe sprøjtefri planter, hvis du køber planter.

Dagpåfugleøje
(Aglais io)
En dagpåfugleøje raster (hviler sig) på en bar jordplet i et bed i byen

Læs mere

Plantekatalog
af Aarhus Universitet

I annekset findes en gennemgang af mange planter hjemmehørende i Danmark, og de måder, hvorpå de
understøtter insekter og andre dyr. Findes på dce2.au.dk/pub/TR193

Hvilken natur? En antologi om natursyn og natur i Danmark
af flere forskere, eksperter og organisationer, der arbejder med den danske natur

20 gode kapitler, hvor toneangivende forskere, eksperter og organisationer giver deres bud på forskellige natursyn

Vildskab i haven
af Ditte Dahl Lisbjerg, Katrine Turner & Lili Gruwier

En god indførsel i den vilde have, som har udførlige beskrivelser af de tiltag, man kan lave for at øge biodiversiteten i sin have

Sommerfuglehave
af Michael Stoltze

En god og inspirerende indførsel i den naturvenlige have med fokus på sommerfugle

Flere guides af Vild Med Vilje

01.  Biodiversitet
Hvad vil det sige, at en plante er hjemmehørende? Og hvordan kan man genkende planterne selv?

02. Hjemmehørende planter
Hvad er et levested? Hvad skal det indeholde? Og hvordan kan man selv hjælpe til med at skabe levesteder?

03. Levesteder
Hvad er et levested? Hvad skal det indeholde? Og hvordan kan man selv hjælpe til med at skabe levesteder?

04. Blomsterplanter
Hvordan spreder planter sig i naturen og hvilke strategier har de for at klare sig? Skal man aktivt så og plante – eller skal man måske hellere vente?

05. Jordbunden
Hvem lever i jordbunden? Hvordan er jordbunden i Danmark opstået? Og hvordan kan man forstå og arbejde med sin egen jordbund?

06. Slåning
Hvad vil det sige, at slå sine arealer? Hvorfor er det nødvendigt, når vi vil se ‘hvor vildt det kan blive’? Hvilke metoder findes der – og hvad bidrager til den største biodiversitet?

07. Dødt ved
Hvad har døde træer med biodiversitet at gøre? Hvem lever på døde træer? Og kan man gøre noget for at fremme døde og gamle træer selv?

08. Vandhullet
Hvem lever i vandhullet? Hvad er et godt, vild vandhul? Og hvordan kan selv give plads til vand på egne arealer – store som små?

Er denne guide hjælpsom?

… Så håber vi du vil overveje at støtte Vild Med Vilje, så vi kan lave endnu mere af samme slags. 

Scan QR-koden nedenfor for at sende et beløb via Mobilepay. 

Vi er glade for hver en krone!