Previous slide
Next slide

Varde Kommune inviterer naturen indenfor

Varde Kommune begynder at invitere de vilde arter af planter, dyr og svampe ind på kommunens bynære grønne områder, til gavn for den biologiske mangfoldighed og til glæde for borgere der nyder synet af vilde blomster og sommerfugle.

Vild Med Vilje langs Nordre Boulevard:

Varde Kommune omlægger det grønne område langs Nordre Boulevard, mellem Isbjerg Møllevej og Ortenvej, til et demonstrationsareal med naturfremmende tiltag. Målet er at skabe en rigere og mere varieret natur til glæde for fugle, insekter, planter og mennesker. Det bliver vildt med vilje!

Over sommeren 2019 omlægges det lange bånd med buske og træer mærkbart, for at fremme en udvikling mod en mere varieret natur, der giver grundlag for større biologisk mangfoldighed.

Varde Kommune vil løbende følge udviklingen og invitere til fælles besigtigelse i område.

NATURTILTAG

Det 4 meter brede bånd af træer og buske udtyndes og invasive arter fjernes, for at give plads til en mere varieret bevoksning med mange forskellige plantearter.

De oprindeligt udplantede træer og buske er efterhånden udkonkurreret af selvgroede ahorn og elm. Selvgroede træer kan være værdifulde levesteder, men her er beplantningen gået hen og blevet for mørk og ensartet. Derfor er det tiltrængt at give plads til mindre træer og en mere varieret underbevoksning.

Der forsøges at skabe bedre betingelser for de hjemmehørende planter, dyr og svampe, ved at udføre en rydning af træer og buske med fokus på ikke-hjemmehørende arter, såsom Glansbladet hæg, Rynket rose og Snebær.

Spredte træer og buske bevares, i sær de arter som er kendt for deres store andel af tilknyttede insekter såsom eg, røn, hvidtjørn, hyld, elm og ahorn. Enkelte træer efterlades som dødt ved til gavn for vedboende insekter og svampe.

Det brede bånd af græs vil fremover få lov til at vokse vildt, så urterne kan blomstre og brede sig, til gavn for sommerfugle og vilde bier. Det vil opleves som svajende græsser, blomstrende urter og henfald i efteråret.

Slåning skal der dog til for at fremme urtefloret. Men slåningen udføres varieret i efteråret eller foråret, for at sikre en god blomstring til gavn for vilde bier og sommerfugle i løbet af sommeren. Det afklippede materiale fjernes, så der kommer lys til nye spirer og så jordbunden med tiden bliver mere næringsfattig.

Hvis det viser sig nødvendigt, for at fremme opvæksten af urter på bekostning af kulturgræsser, vil Varde Kommune udføre tørveskrælning og eventuel såning af en frøblanding med hjemmehørende græslandsarter. I løbet af de sidste 100 år er græslandsplanter og sommerfugle forsvundet mange steder pga. opdyrkning, gødskning og ophørt græsning. Når muldjord og græstørv fjernes, forbedres vækstbetingelserne for de nøjsomme græslandsplanter, der vokser langsomt og ikke klarer konkurrencen med større hurtigtvoksende planter.

Vild Med Vilje giver plads til mere biodiversitet på de bynære arealer, og det giver nye muligheder for naturoplevelser og aktiviteter for store og små lige udenfor døren.

Map loading, please wait ...

Kontakt

Naturcenteret
Varde Kommune
Vardekommune@varde.dk
Tlf: 79946800