Previous slide
Next slide

Vild Med Vilje Thurø

På Thurø nær Svendborg har Lotte Knudsen og Arne Bruun været vilde med vilje siden 1996. Det har resulteret i en flot naturgrund, som Lotte og Arne her beskriver i ord og billeder.

Arealet på knap 2 ha var dyrket intensivt indtil ca. 1960’erne, hvorefter det lå med hestefolde, frugttræer m.v. indtil 1996. Det var jo ikke så ringe et udgangspunkt at overtage og en del større træer i hegn og have var også et plus. Vores mål har fra starten været at skabe grundlag for så rig og varieret en natur som det var muligt. Vi er oppe imod et helt fladt areal med en fed fynsk lerjord isoleret fra naturområder af intensivt dyrkede marker.

Vi plantede et areal på 3500 m2 mod nord til med ”skov” i efteråret 1996. Målet var den oprindelige lysåbne danske skov før bøgen kom ind og dominerede. Skoven har leveret brænde til opvarmning af huset tidligere, men nu får alt ved lov at blive i skoven. Når vi tynder nu, foregår det ved at ringe træerne.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

I 1998 fik vi gravet et vandhul på ca. 100 m2 og jorden blev lagt op i en bakke på ca. 3 meters højde. Udover et ynglested for springfrø, lille vandsalamander og skrubtudse m.m. fik vi et næringsfattigt areal rundt om vandhullet i den lavning, hvor vandhullet ligger. Med hjælp af indsåning har vi nu fået et minioverdrev med bestande af blåhat, alm. knopurt, agermåne, alm. kællingetand, merian, vild gulerod, m.m., der sår sig selv. Det giver masser af sommerfugle og herunder øens nok bedste ynglebestand af seksplettet køllesværmer. Vandhullet er siden blevet suppleret med en havedam på ca. 50 m2.

Et græsareal på 1 ha. drives med græsning, de seneste år suppleret med slåning med le/havetraktor og udtagning af græs fra delarealer. Vejen mod overdrev på disse arealer med fed lerjord er dog lang. Men arter som liden klokke (var der faktisk var starten, men flere nu), rødknæ, kantet perikon, forskelligfarvet forglemmigej, alm. kongepen, vellugtende gulaks (indsået), alm. syre, bidende ranunkel m.fl. viser dog, at vi er på vej og ca. 250 engmyretuer hjælper godt til med variationen. På nogle græsarealer langs huset og vejen slår vi kun få gange om året med le. Det gir’ f.eks. en stor bestand af engkarse og ynglende aurora.

Vi har masser af fuglekasser oppe for store træruiner kommer ikke overnight. Tårnfalk, natugle, rødstjert, stær (10 par i år) og mange flere leverer unger næsten hvert år. Grønspætte er desuden en jævnlig gæst, der er glad for både træruiner og engmyretuer.

Med i arsenalet af naturfremmende skyts er også stendynger, kvasbunker, brændenælde- og brombærbevoksninger m.m. Senest er vi ved at erstatte et artsfattigt hegn af energipil med et bredere hegn med navr, kvalkved, tørst, eg, avnbøg og andre gode danske træer og buske.

Map loading, please wait ...