Previous slide
Next slide

Vild Med Vilje Sorø

Sorø Kommune ønsker at give mere plads til biodiversiteten og skabe flere naturoplevelser og aktiviteter for store og små, lige udenfor døren. Derfor har Sorø Kommune valgt at blive Vild med Vilje.

Siden 2018 har græsser og urter på udvalgte græsplæner i kommunen vokset lidt vildere. Formålet med at lade områderne vokse vildere er, at skabe varieret blomsterflor henover året, der kan sikre nektar og pollen til sommerfugle, vilde bier og andre insekter. Det drejer sig om følgende fem arealer: Stenlille Kirke, langs Norgesvej (Dianalund), langs Diget (Frederiksberg), ved Tuel Sø (Pedersborg) og inde ved Sorø Rådhus, der tilsammen løber op i et areal på 97.000 m². Ved Rådhuset og Diget blev der i 2018 isået vildengsblanding.

På de fem udvalgte arealer holdes en bræmme ud mod skel og fortov lavt slået, ligesom stier henover arealerne slås jævnligt. Men på resten af arealerne bliver græsset kun slået en gang pr. sæson i sensommeren, så planterne kan nå at blomstre og modne frø. Det afhøstede materiale samles op for at fjerne næringsstoffer og sikre lys til gavn for flere forskellige vilde blomsterplanter.

Rasteplads som Vild med Vilje område  

Sorø Kommune tænker kreativt, når det kommer til at finde egnet steder til Vild med Vilje. Nær Ruds-Vedby ligger et 190 hektar skovområde med små vandløb og sø, kaldet Enemærket. Ud for skovområdet ligger en rasteplads med et større græsområde, hvor der kun slås en bræmme ud til kørebanen, mens resten af arealet får lov at vokse vildt. Græsområdets placering, lige op til Enemærket, gør græsområdet velegnet til et areal, hvor biodiversiteten fra Enemærket kan sprede sig til og udfolde sig på.

Vild grøftekant med næringsfattig natur

Ved Møllebakken hundeskov i Ruds Vedby er der sat fokus på drift af en 1500 m2 græsrabat med næringsfattig natur, til gavn for det varierede insektliv i området. Strækningen ligger op ad gruset brakmark, hvor ejeren også vil lave slet til fremme af biodiversiteten. Der er blevet skiltet til oplysning om rabattens naturværdier.

Nye vilde tiltag 

Arealet ved Sorø Rådhus er blevet udvidet til at omfatte græsplæner omkring bygningerne. I foråret 2021 vil der på græsplænerne mod rådhusets bygninger blive udsået en frøblanding. Frøblandingen er en dansk vildeng-blanding med frø indsamlet og fremavlet i Danmark. Dette giver et blomsterflor med hjemmehørende arter, til gavn for især de specialiseret insekter, der har udviklet sig til at leve på hjemmehørende arter. 

I efteråret 2020 blev der på en af kommunens hovedveje, Ringstedvej, isået en blomsterblanding i vejens midterrabat i byzonen. Midterrabatten er afskærmet med kantsten, hvilket gør arealet oplagt til formålet, da blomsterfloraen derved ikke bliver udsat for forstyrrelser fra køretøjer. Der planlægges nu, at så samme frøblanding i hovedvejens anden retning, Slagelsevej. Derudover vil der i foråret 2021 blive isået blomsterblandinger i flere rundkørsler, i byzonen. Disse vilde tiltag er med til, at skabe mere bynær natur på kommunens uudnyttet arealer, der i stedet for at være uudnyttet, kan være til gavn for biodiversiteten.

Tiltagene fortsætter…

Sorø Kommune søger hele tiden efter nye arealer, som vi kan udlægge til Vild med Vilje. Vi har jævnligt dialoger og samarbejde med grundejerforeninger, som ønsker at give plads til biodiversiteten og gøre deres fællesarealer lidt vildere, og vi rådgiver gerne vores borgere om, hvordan de kan være med til at fremme biodiversiteten. Det er fremover ønsket, at inddrage flere af kommunens foreninger, skoler og private virksomheder i Vild med Vilje-tiltag. 

Vi har tanker omkring, hvordan vi kan benytte flere uudnyttet arealer. Én er, at lade udvalgte grøftekanter i kommunen vokse lidt vildere, til gavn for biodiversiteten. Derfor undersøges der nu mulighederne for at ændre slåningspraksis til to gange pr. sæson, og dertil opsamling af afslået materiale, for at udpine jorden over tid. Bliver tiltaget til en realitet, vil projektet opstartes med de grøftekanter, hvor der er størst sandsynlighed for at skabe en høj biodiversitet. På den måde vil de første udvalgte grøftekanter fungere som ”pilot-grøftekanter”, som kan give os erfaringer med, hvordan driften af grøftekanterne omlægges på bedste vis. De mest velegnede grøftekanter udvælges ud fra en række parametre: grøftekantens bredde, afstand fra vejbanen, typen af areal der støder op til grøftekanten, jordtype og i hvilken grad grøftekanten kan fungere som spredningskorridor for flora og fauna. 

 

Kontakt

Line Strandholm Magnussen
biolog og projektleder
Sorø Kommune
Tlf. 57876348
Mail: lsma@soroe.dk

Map loading, please wait ...