OM LEVERANDØRER I VILD MED VILJE

Vilde leverandører repræsenterer foreningen som fagfolk og arbejder ud fra foreningens mission: “Hvor vildt kan det blive?” i de Vild Med Vilje-projekter, som de indgår i med foreningens partnere.

Forud for et medlemskab som vild leverandør er der foretaget en screeningsproces, hvor  rådgiverens faglighed, udbud af kompetencer og størrelse er blevet vurderet. 

For at sikre en uvildig fordeling af indkomne opgaver blandt Vild Med Viljes leverandører  forløber udvælgelsen af leverandører til projekter i Vild Med Vilje-regi altid efter samme screening-match-procedure. Processen sikrer at anbefaling af leverandører udelukkende er baseret på faglige kompetencer og relevans for partnerens projekt.

VILDE LEVERANDØRER ARBEJDER UD FRA FØLGENDE PRINCIPPER

  1. Formålet på et Vild Med Vilje-areal er at skabe plads til levesteder for en mangfoldighed af  vilde arter, og gøre det muligt for brugere af arealet at opleve artsrigdommen.

  2. Leverandørerne arbejder med udgangspunkt i de naturkvaliteter, der er på stedet eller i de nære  omgivelser – det er denne natur, man søger at beskytte og fremme.

  3. Leverandørerne bevarer i videst mulige omfang gamle træer som levesteder ved at lade dem stå eller ligge.  Træer, der udgør en risiko for besøgende, beskæres fremfor at blive fældet.

  4. Leverandørerne arbejder for variation af levesteder ved at udnytte forskelle i terræn, jordbund, lys, vand og slid.

  5. Leverandørerne vælger altid hjemmehørende arter ved plantning og udsåning. Her indtænkes både nektar, pollen og værtsplanter for insekterne.

  6. Leverandørerne undgår udlægning af næringsrig muldjord og udsåning af dominerende græssorter.

  7. Leverandørerne forsøger at fremme en lavt blomstrende urterig vegetation.

  8. Leverandørerne tilrettelægger høslæt, så det fremmer blomsterrigdom og skåner smådyr – Se evt. drejebog om pleje af vejkanter: https://www.natur360.dk/onewebmedia/Downloads/Vejkantsnatur_en%20drejebog_vs2.pdf