Previous slide
Next slide

DEN GRØNNE STORBY PÅ FYN

Odense er landets tredjestørste by. Odense befinder sig midt i en omfattende storby-transformation, der giver kamp om pladsen, men også mulighed for at sikre og udvikle Odenses grønne storbyprofil.

Biodiversitet på alle niveauer
Odense vil være Danmarks grønneste storby. En grøn storby, som er attraktiv at bo og leve i. Odense har en særlig styrkeposition med det grønne i centrum, og der er gennem tiden satset på og investeret i det gode liv tæt på naturen. Når noget er grønt, betyder det dog ikke nødvendigvis, at det er godt – set fra naturens side. Både nationalt og internationalt har der været nedgang i biodiversiteten, og derfor arbejder Odense Kommune både på at blive Danmarks grønneste storby og på at løfte biodiversiteten i kommunen.

En af vejene derhen er afprøvning af forskellige andre driftsmetoder på de kommunale arealer, fx at lade græsset gro, renovere vejrabatter på andre måder og udså vilde urter. Kort sagt: at skabe mere vild natur i Odense. Det handler i  høj grad om at indtænke biodiversitet i små såvel som store anlægsprojekter og inddrage lokale borgere, virksomheder og foreninger, så det grønne, vilde og biodiverse tænkes ind på alle niveauer og helt hjem i den enkeltes have eller altan.

Vild Med Vilje-projekter i Odense Kommune:

Vild Med Vilje-projekt 1

Gasværksgrunden: Fra forurenet industrigrund til blomstrende park

Den gamle Gasværksgrund ved Odense Å har i mange år ligget forurenet og urørt hen. Men nu er grunden omdannet til et park- og naturområde, som man kan bruge uden at bekymre sig om forureningen. I store dele af parken er den forurenede jord blevet dækket af med en halv meter ren råjord, hvor der er sået vilde urter og blomster. De vilde blomster har fået godt fat i løbet af anden sommer og blomstrer nu om kap, mens insekterne svirrer og summer på livet løs i hele parken.

En række gamle, karakteristiske træer er blevet bevaret. Omkring træerne er der udlagt  store flader af kampesten, der både sikrer ilt til træernes rødder og afholder folk fra kontakt med den forurenede jord. De store stenflader bidrager også som levesteder for smådyr og insekter og opholdssted hvorfra folk kan nyde området. 

I området er plantet mere end 50 nye træer, der dækker et bredt udvalg af arter for variationens skyld. Døde træer bliver bevaret, så de døde, nøgne stammer kan beboes af insekter, svampe og måske også en stor flagspætte. Stammerne fra fældede træer er blevet placeret rundt omkring i parken og giver klatremuligheder for børn og legesyge voksne samt levesteder for insekter og svampe.

Vild Med Vilje-projekt 2

Nye søer skal skabe mere biodiversitet på Eksercermarken

På Eksercermarken i Odense – et grønt område mellem Kløvermosevej, Elsesmindevej og Haveforeningerne Roerskov og Rosenbækken – er der udgravet to søer, som skal birage til nye og mere varierede levesteder for planter og dyr. De lavvandede søer, de fugtige arealer og den nye bakke giver plads og lys til vilde blomster, insekter, padder og fugle. 

Den store sø har til funktion at samle og styre det rene overfladevand, så det ikke ender i kloakken. Yderligere bliver der i hele området anlagt stier, så besøgende kan nyde diversiteten ved søerne på gå- eller cykelture. Projektet skaber således både en bedre biodiversitet for planter og dyr, håndterer vandet i området og forbedrer mulighederne for at nyde området på nær hold.

Vild Med Vilje-projekt 3

Gigantiske insekthoteller

Roesskovparken i Odense har fået to insekthoteller, der er så store, at de ikke kun skaber levesteder for insekter, men også for smådyr som fx pindsvin og fugle. De to store kvas-rondeller bliver fyldt op med afklip, der stille og roligt kan visne og forhåbentlig blive til levesteder for insekter og andre smådyr. 

Odense Kommune er meget opmærksomme på vigtigheden af kvasbunker, afklippede grene og dødt ved for biodiversiteten og forsøger bedst muligt at efterlade det i parker og naturområder på en visuelt indtagende måde.

Ud over store kvasbunker er der også tilføjet andre elementer i parken, der skal lokke nye arter til. Natursten til et stengærde på den sydvendte skråning skal skabe opholdssted for insekter, der er glade for varme sten, og tilplantning med vilde, danske stauder som okseøje, kællingetand, lægebaldrian og røllike skal lokke insekter og sommerfugle til.

Vild Med Vilje-projekt 4

Mere vildt på Assistens Kirkegården

På Assistens Kirkegården får græsset på udvalgte steder lov til at vokse højt, hvilket bl.a. byens harer nyder at gemme sig i. Arealet, der er udlagt med langt græs, svarer til 4 fodboldbaner og bliver slået én gang om året. I rabatterne på kirkegården er der plantet 26.000 vilde, hjemmehørende planter og i hele området udlagt store natursten til glæde for insektlivet.

I efteråret 2021 måtte en stor, smuk og mere end 100 år gammel hængebøg på den gamle del af Assistens Kirkegården fældes af sikkerhedsmæssige årsager. Stammen har fået lov at stå, og de store grene er brugt til hjem for insekter og smådyr.

Vild Med Vilje-projekt 5

Højt græs i Kongens Have

På udvalgte steder i Kongens Have i det centrale Odense testes effekten ved ikke at klippe græsset i udvalgte ’øer’ omkring flere af parkens træer. Tiltaget har til hensigt at skåne træernes rodzone, passe på deres drypzone og skabe et varieret udtryk i parken. Håbet er, at det høje græs og en større variation i urter også kan skabe bedre levesteder for insekter m.m.

Det æstetiske udtryk er væsentligt for en park som Kongens Have. Derfor er der i græsset klippet små stier og øer, som signalerer, at variationen i græshøjden er med vilje. Græsset klippes fortsat på store arealer, hvor opholdsgæster kan nyde sommersolen og  den vilde vegetation til lyden af et summende insektliv. 

Vild Med Vilje-projekt 6

Flere blomster i Eventyrhaven

For at få en blomstrende flora og er der i efteråret 2021 blevet lagt 11.300 blomsterløg i jorden i Eventyrhaven. 

For at skåne plænen og træernes rødder, blev der boret et net af huller i plænen, hvori løgene blev lagt. Hullerne blev dækket til, og allerede nu vokser græsset flot og dækker alle spor af arbejdet.

Blomsterløgene er blot første indsats for at skabe en blomstrende urter i Eventyrhaven. 

For at skabe variation i parkens vegetation vokser græsset flere steder frit, og langs brinkerne ned mod åen er krattet ryddet, så der skabes lys til blomstrende urter.

Vild Med Vilje-projekt 7

Glisholm Sø

Glisholm Sø ligger som en del af Hollufgård, som er et af Odenses mest bynære og naturprægede skove- og naturområder. Glisholm Sø er et godt eksempel på, hvordan klimatilpasning kan kombineres med naturbeskyttelse og frilufts oplevelser og derved skabe merværdi for både mennesker og dyr. 

Søen blev anlagt i 2015-2016 af VandCenter Syd, i samarbejde med Odense Kommune. Det er en regnvandssø, der kan opsamle store mængder regnvand, der ellers ville ende direkte i Lindved Å og føre til oversvømmelser i området. 

Men også naturen og biodiversiteten er indtænkt ved tilblivelsen af Glisholm Sø. 

Da søen blev gravet, lod man skråningerne stå nøgne tilbage med råjord for at sikre en bedre jordbund for vilde blomster og urter. I selve søen er der anlagt fugleøer med store flader af grus og sten, der i dag bebos af blandt andet en stor koloni af hættemåger. I og omkring søen yngler arter som strandskade, grågås, knopsvane, toppet lappedykker, blishøne og troldand. Ude i selve søen kan fiskehejrer og måger spejde ud over søen fra store træpæle. Efter anlæggelse af søen er der kommet mange nye fuglearter, og bl.a. isfuglen har været fast gæst hele vinteren igennem. 

På øerne i søen er store, gamle træer blevet bevaret og giver ynglemuligheder for både fugle. I området, der fra tid til anden oversvømmes, er der lavet paddeskrab. De mindre vandhuller har i dag udviklet sig til små varme vandhuller, der bruges af frøer og tudser. Under udgravningen af søen dukkede flere store sten op, der sammen med gamle træstammer er lagt ud i området. De udlagte sten og felter af grus fungerer som varme- og opholdssteder for insekter, padder og salamandre.

Med sin variation og naturrigdom har etableringen af Glisholm Sø tilført merværdi for naturen og biodiversiteten i Odense, hvilket alt sammen kan opleves fra stien ved søens kant.

Vild Med Vilje-projekt 8

Vilde vejrabatter i Odense

I Odense Kommune er flere vejrabatter gjort vilde og blomstrende, og fra slut maj og sommeren over blomstrer de smukt som på Kløvermosevej, der ses på billedet. 

Der er plads til flere vilde vejrabatter i Odense, men udlæggelse af arealer og implementering af nye driftsmetoder er en investering, der kræver tid og nøje planlægning. Selvom de blomstrende rabatter er smukke og gode for insekter, er det ikke hvor som helst, rabatten kan gro vildt, uden at det påvirker trafiksikkerheden. Eksempelvis må høje blomster og græsser ikke tage udsynet for trafikanterne, skjule vejskilte eller vælte ind over fortov eller cykelsti.

Odense Kommune planlægger at anlægge flere vilde vejrabatter i fremtiden.

Kontaktinformation
Odense Kommune
Nørregade 36-38
5000 Odense C

Marie Vindel Pedersen, 
mavp@odense.dk
Tlf.  23 37 12 82

https://www.odense.dk/borger/parker-og-natur/danmarks-vildeste-kommune

Se film om Odense Kommunes Vild Med Vilje-projekter