Previous slide
Next slide

VILDE OPLEVELSER HOS NATURBORNHOLM

Vilde visioner på solskinsøen

Midt på Danmarks solskinsø ligger NaturBornholm. Et oplevelsescenter med fokus på miljø og klima og tilbud om oplevelsesorienteret formidling og undervisning om den bornholmske natur og biodiversitet. De har klare visioner for biodiversiteten i det bornholmske landskab og ønsker at bidrage til en vildere natur med flere blomster og færre græsplæner.

NaturBornholm ønsker at vise, hvad der sker, når man går fra kontrol til ansvarlig drift af udearealer. Som partner i Vild Med Vilje kan NaturBornholm efterleve deres vision som et sted, der både underviser, formidler og aktivt bidrager til et øget naturhensyn og en bæredygtig tilgang til natur og miljø. 

Til formidling af naturens forunderlige verden udgør Vild Med Vilje-arealerne oplagte rammer for undervisningsforløb med fokus på biodiversitet. NaturBornholm planlægger derfor at deres Vild Med Vilje-arealer skal indgå i deres formidlingsforløb til skoler og familier. 

Ud over naturformidling bliver områderne uden for centeret i høj grad brugt til gåture, leg og rekreative oplevelser af lokalområdets mange borgere. Oplevelsescenteret håber derfor, at deres vilde arealer vil bidrage til større naturoplevelser og inspirere både lokale og besøgende til opdagelse, nysgerrighed og leg i den vilde natur og oprettelse af vilde naturprojekter i egne haver.

Tætklippet græs og vild vegetation

Vild Med Vilje-arealerne dækker sammenlagt hele 4545 m2 og med biodiversitetsfremmende tiltag fokuseret på to arealtyper. 

Flere områder har tidligere været belagte med tætklippede græsplæner og fungeret som rene prydsplæner, der skulle symbolisere kontrol og orden. Arealerne har været præget af en lav biodiversitet og få arter, der hovedsageligt bestod af få insektarter, alliker, råger og krager samt sparsom vegetation i form af mælkebøtter og champignoner. 

Som parallel til græsplænerne har NaturBornholm de sidste ti år ladet et stort område på ca. 3000 m2 stå urørt. Sidste efterår blev græsområde for første gang klippet og afklippet efterfølgende kørt væk for ikke at tilføre jorden uønsket næring. Vegetationen på arealet er hovedsageligt bestående af unge egetræer, højt græs og naturligt forekommende blomsterarter som bl.a. kællingetand. Tillige har området en divers fauna og huser både insekter, spindlere, padder, krybdyr og pattedyr. Blandet andet kan arter som markmus, latterfrø, lille og stor vandsalamander, hvepseedderkop m.fl. findes i området. 

På de nu omlagte Vild Med Vilje-arealer påtænkes det fremover at udføre høslæt 1-2 gange årligt, hvorefter det afklippede græs samles og fjernes. Nogle områder vil yderligere få fjernet topjorden, tilplantes med vilde hjemmehørende plantearter og få etableret lave gren- og stenbunker. NaturBornholm håber, tiltagene vil bidrage til større artsrig vegetation og optimale levesteder for mange insektarter til glæde for den vilde natur og centerets mange besøgende.

Kontakt
René Vilsholm, Ledende Naturvejleder
Grønningen 30, 3720 Aakirkeby
Telefon: 56940400
Mail: rene.vilsholm@naturbornholm.dk

.

Map loading, please wait ...