Previous slide
Next slide

LOLLAND KOMMUNE BLOMSTRER AF GRØNNE INITIATIVER

Grøn vækst i Lolland Kommune

Lolland Kommune har fulgt med tidens trend for den landsdækkende interesse for natur og biodiversitet. Siden 2014 har kommunen målrettet udarbejdet et stigende antal grønne projekter, omlagt store arealer med den vilde natur for øje og præget borgernes tilgang til naturen. Projekter, tiltag og ambitioner, der vokser sig større og større i takt med en øget opbakning fra lokalsamfundets borgere og foreninger.

Lokalbefolkningen skal være med
Kommunen har de seneste år prioriteret grønne tilsyn på kommunale arealer, der nu omfatter hele 30 områder med ekstensiv pleje og fokus på den vilde natur. Som led i de naturfremmende projekter har Lolland Kommune bl.a. udarbejdet informationsskilte til græsarealer med fokus på mindre drift og mere vildt. Skilte, der både formidler fakta og bidrager til en ny forståelse for naturen på landet og i byen.

Gennem lokalt engagement, sparring og idéudveksling med kommunale rådgivere retænker kommunen konstant den bynære natur i et forsøg på aktivt at integrere de vilde projekter som en del af byudviklingen. Lolland Kommune har store ambitioner for den vilde natur i området, men det kræver opbakning fra lokalsamfundet at gennemføre projekterne. Kommunen håber derfor, at partnerskabet i Foreningen Vild Med Vilje kan øge borgernes interesse, bidrage til et nyt naturhensyn og opbakning til endnu flere og vildere initiativer. 

EKSEMPLER PÅ VILD MED VILJE-PROJEKTER I LOLLAND KOMMUNE:

BLOMSTERBEDE I BYRUMMET

Når Lolland Kommune udarbejder byrummets bede indtænkes mennesker, dyr og insekter. Gennem nøje udvælgelse af plantearter forsøger kommunen at skabe en naturlig vegetation, både når det gælder etablering af nye og renovering af gamle udpinte bede. En artssammensætning af vilde blomster og planter, der kan glæde borgerne og tilgodese flest mulige insektarter.

Eksempler på dette:

Nakskovs fire blomstrende vejbede

Under renovering af rundkørslen på Maribovej i Nakskov skulle der i 2018 tilføjes endnu en asfaltø. I stedet for endnu en græsbeklædt ø, erstattede kommunen græsvegetationen på de tre oprindelige øer og opførte fire smukke blomsterbede med vilde hjemmehørende stauder til glæde for de borgere, turister og insekter, der dagligt krydser vejen til Nakskov. 

Renovering af potentilbed i Maribo

Ved etableringen af to vejheller med stauder på Suhrsgade valgte kommunen i 2019 at renovere to ældre potentilbede og erstatte den ensartede vegetation med en diverse blanding af hjemmehørende plantearter, der stort set får lov at stå urørt.

Se plantelister på:
https://www.lolland.dk/borger/veje-trafik-og-parker/planteplaner

BOTANISKE LØG I GRÆSRABATTER

I kommunens græshjørner er der nedgravet blomsterløg, der skal bidrage med nektar og pollen til insekterne i det tidlige forår. Et tiltag, der har medvirket til en øget accept hos borgerne af den begrænsede græsklipning 2-3 gange om året, når løgene er visnede.

HESTEHOVEDET

I 2019 og 2020 blev Strandtorvet med dets tilhørende blomsterbede på Hestehovedet ved Nakskov Fjord etableret. Blomsterbedene blev fyldt med jord fra den nærliggende strand, champignonmuld og lokale vilde planter og urter, der naturligt vokser i næringsrige tangbræmmer på stranden. Vegetationen på Strandtorvet er nøje udvalgt med et ønske om at fremhæve naturens egen skønhed og skabe indtrykket af vegetativ strømlinethed fra stranden til torvet. Bedene passes fortsat af kommunen, men rummer nu naturlige vilde blomsterarter til glæde for borger og turister.  

Den valgte vegetation tog udgangspunkt i egnskarakteristiske arter som bidende stenurt, strandkarse, strandkål, engelskgræs, østersøhjælme, almindelig katost, sankthansurt, almindelig knopurt, røllike, torskemund, kællingetand samt havemalurt med gråblåt løv, der alle vokser naturligt på Nakskov Fjord. Planterne blev med tilladelse hentet i den lokale natur, genplantet og efterfølgende slået an. 

Som supplement til vegetationen blev der også udsået vilde strandplanter fra frøblandinger. Trods ønsket om en vegetation udelukkende bestående af naturligt forekommende danske arter, er det endnu ikke lykkedes helt, grundet vanskeligheder med at finde rene frøblandinger til formålet. Projektet stiler på sigt efter at sammensætte egne frøblandinger til arealerne.

BLOMSTERGRÆS I RØDBYHAVN

Under byrenovering i Rødbyhavn afprøvede Lolland Kommune i 2019 selvvalgte frøblandinger uden græsfrø. På et udvalgt gadehjørne blevet græsset skrællet af og frøblandinger sået direkte i den tilbageblevne jord. Det første år måtte en kraftig opblomstring af mælder på arealet holdes nede med håndkraft, men efterfølgende har frøblandingens mange arter trivedes side om side på arealet. Kommunen vil fortsat afprøve forskellige frøblandinger og fremover forsøge med vasket grus for at opnå en mere næringsfattig og ukrudtsfri jord.

RØDBY LYSTSKOV

Området ved Rødby Lystskov og den gamle campingplads er præget af forskelligartede interesser med flere mindre projekter, der alle har fokus på den vilde natur. 

Skoven

Inde i Rødby Lystskov står de gamle egetræer på 150-200 år bevaret, mens områder med opvækst af ahorn er blevet omlagt til lysbrønde med beplantning af hjemmehørende arter som bøg og eg for at igangsætte en foryngelse af skoven. Risikotræer er blevet fældet og efterladt i skovbunden til gavn for de nedbrydende svampe og insekter. 

Den gamle branddam

Den gamle branddam var tidligere tilgroet med stejle skrænter bag stålhegne. Nu er beplantningen og det gamle hegn fjernet og skrænterne gjort flade med henblik på trivslen af bl.a. stor vandsalamander og andre naturkvaliteter i området.

Biodiversitetsfremmende paddehul

På den gamle campingplads er etableret et paddehul, hvor overskydende regnvand kan samles. Ved den nærliggende branddam er stor vandsalamander blevet observereret, og kommunen håber, at arten også vil indfinde sig i det nye vandhul på campingpladsen. 

Bakke og græsareal

På den gamle campingplads har kommunen etableret en bakke med urter, der resulterer i et varieret blomsterflor gennem forår og sommer, hvor græsset står uklippet. Efter den årlige afklipning, fjernes græsset for ikke at tilføre jorden unødig ekstra næring.

Skovlegeplads

Den indhegnede skovlegeplads rummer både legeredskaber, naturskov og madpakkehus. Cirka ⅓ af legepladsen består af legeredskaber, hvoraf de sidste ⅔ udgøres af forholdsvise urørt skov med mulighed for hulebygning og møde med skovbundens mindre beboere. Medbragte madpakker kan nydes i det nye madpakkehus.

EKSTENSIV GRÆSPLEJE

Indtil for få år siden blev alle kommunens store græsarealer drevet traditionelt med slåning flere gange om året. Nu er de omlagt til høslåning og stærkt ekstensiveret græsklipning, og det afklippede græs fjernes i håb om nye plante- og insektarter på arealerne. 

Dog forekommer der på enkelte steder stadig græsslåning; arealernes stisystemer holdes frie og ved store opblomstringer af tidsler og mælkebøtter forekommer pletvis klipning i det sene forår grundet gener fra frøsætningen. For at mindske “det vilde ukrudt” på privat grund, bliver der ligeledes slået en kant langs de vilde arealers tilstødende private haver. Et kompromis, der har resulteret i bred opbakning af kommunens tiltag med “den vilde rodede natur”.

Horslunde græslabyrint

Arealet i Horslunde er oprindeligt en gammel fodboldbane, men bliver i dag brugt som fællesareal af lokalsamfundet. Samarbejdet med beboerforeningen har givet mulighed for at skabe en græslabyrint til stor begejstring og stor succes blandt kommunens borgere. Uden for labyrinten bliver der i foråret slået hø, mens hele arealet årligt slås i efteråret.

 
Kælkebakken i Maribo

Det store græsareal kaldet “Kælkebakken” i Maribo har tidligere været underlagt intensiv drift, men er nu omlagt til fælledgræs. Selve Kælkebakken på ca. en halv hektar klippes 1-2 gange årligt, hvorimod mindre arealer, stier og kanter til naboer løbende holdes nede. På en del arealer forårsløg lagt i jorden, som forskønnelse i vækstsæsonen.

AFGRÆSNING MED DYR

Som naturpleje på flere sekundære græsarealer benytter Lolland Kommune afgræsning med får og køer. Dette gælder på engarealer nær sø, mose eller strand samt et enkelt fortidsminde. Ved Bønnersvig, Refshale mose, folden ved Margrethecentret og arealer omkring Frilandsmuseet i Maribo er det muligt at opleve naturarealerne og dyrelivet på tæt hold.

Til afgrænsning benyttes udelukkende eksterne dyreholdere. Kommunen bistår med årlige tilsyn samt opsætning af hegn på både offentlige grunde og private arealer med ekstraordinært plejebehov af engarealerne. Hegningen opsættes ved hjælp af eksterne puljemidler og overdrages derefter til private lodsejerne med krav om fortsat afgræsning.

SVINGELSØEN

I forbindelse med regnsvandsseperering ønskede Lolland Forsyning i 2016 at opføre et udligningsbassin på 2.000 m3. I stedet for den oprindelige plan om store rør under cykelstier og græsplæner på Svingelen, blev der etableret en omfattende sø på hele 2.600 m2 samt en mindre nabosø til udskillelse af olie og sand. Søen blev projekteret med buede bløde kanter og udformet med respekt for områdets bevaringsværdige gamle træer. Søen har fået tilført vegetation langs vandkanten og er efterfølgende blevet invaderet af et rigt dyreliv af frøer, ænder og insekter.

I skovområdet i den anden ende af anlægget er opført et legeområde, motionsområde og madpakke-/undervisningshus. Langs hvert område står skilte med information om områdets dyre- og insektliv til inspiration og vejledning af børn og voksne. Ved at fjerne en underetage af ahorn, er der skabt flere lysbrønde og en foryngelse af den gamle bøge- og egeskov er nu begyndt. Tiltagene har øget den biologiske diversitet og fornyet interessen for anlæggets natur blandt kommunens borgere.

RABATTER LANGS KOMMUNENS VEJE

Tidligere blev rabatterne i kommunen klippet mange gange gennem sæsonen, men nu klippes langt kun én gang om året. Billedet her viser en af kommunens klasse 1-veje, hvor rabattens vegetation stadig står flot.

Kontaktpersonerne i Park og Vej – Lolland Kommune

Trine Øllegaard Syvmand, Tilsynsførende på de grønne områder; Tris@lolland.dk, Tlf: 54 67 72 07

Bent Hansen, Fagansvarlig for vand og natur, Behan@lolland.dk, Tlf: 54 67 72 45

Helle Kjørup Nielsen, Parkforvalter, Hekni@lolland.dk, Tlf: 54 67 72 05

Mere materiale:
Oplev Lollands vilde natur – en del af Vild Med Vilje (hjemmeside)

Lolland Kommune – Park Og Vej (brochure)

 

Map loading, please wait ...