Previous slide
Next slide

SAGNKONGER I VILD NATUR

Lejre Kommune er rig på Danmarkshistorie, sagnkonger, enestående natur, økologiske fødevarer og lokale fællesskaber. Kommunen ønsker at gøre en positiv og konkret forskel for den vilde natur og arterne på de grønne arealer. En opgave, der har stor politisk bevågenhed og støtte fra lokalsamfundet.

Naturvenlig drift er ikke nyt i Lejre Kommune

Siden 2014 har Lejre Kommune haft fokus på at fremme biodiversiteten på de kommunale grønne områder. Målet er, at anvendelse og drift på kommunalt ejede arealer skal tilgodese plante- og dyrelivet. På arealer, der rummer eller har stort potentiale for at rumme værdifulde arter og naturtyper, skal der gennemføres målrettet pleje.

Derfor omlægger Lejre Kommune egnede kommunale arealer til naturvenlig drift, hvor antallet af slåninger reduceres til enkelte årlige slæt, som på sigt kan fremme biodiversiteten og naturkvaliteten på arealerne. Kommunen har store ambitioner for sine naturskønne arealer og indgår løbende i flere nye partnerskabsprojekter om naturpleje, der kan øge naturværdierne, engagementet og oplevelsen for borgerne. 

Ved at blive medlem af Vild Med Vilje gør Lejre Kommune en indsats for at leve op til verdensmål 15: Stop tab af biodiversitet. Partnerskabet skal bidrage til et øget fokus på eksisterende biodiversitetsfremmende projekter og inspirere til flere fremtidige tiltag på kommunens mange grønne arealer.

Naturvenlig drift – 21 arealer i Lejre Kommune

Lejre Kommune har siden 2014 ændret driften på udvalgte grønne kommunale arealer. I 2021 er hele 15 kommunale områder udpeget til naturvenlig drift. To gange årligt skal arealerne slås, biomassen opsamles og derefter køres væk. Arbejdet sker via frivillige aftaler med lokale landmænd, som slår hø på arealerne, og derefter bruger græsset til dyrefoder eller andet. Gennem arealerne klippes der en sti til glæde for kommunens borgere, som flittigt bruger områder til gåture. 

Hensigten med projektet er, at få flere vilde blomster på kommunens grønne arealer til gavn for sommerfugle, bier og andre insekter. På nogle af arealerne kan man finde arter som slangehoved og hejrenæb samt kællingetand, røllike og lancet vejbred.

  • Lejre – 13 arealer
  • Osted – 4 arealer
  • Øm – 1 areal
  • Kirke Hyllinge – 3 arealer

Mere biodiversitet i vejkanterne – 10 km som forsøg

Siden 2018-2020 har Lejre Kommune deltaget i et projekt støttet af 15. juni Fonden med fokus på øget biodiversitet i vejkanterne. Her er udvalgt 10 km strækninger i kommunen, som driftes biodiversitetsvenligt ved bl.a. at ændre slåningstidspunktet. For at udpine jorden og skabe mere lys ved bunden af vegetationen vil der i 2021-2022 blive opsamlet biomasse på de udvalgte vejkanter. Denne indsats skal skabe bedre betingelser for de blomsterarter, der trives på mere næringsfattige og lysåbne jorde som orkideer, Rundbælg, Cikorie og Lancetvejbred samt sommerfuglen Dværgblåfugl. 

  • Orehøjvej ved Gammel Lejre (1,7 km),
  • Munkholmvej (2,9 km), 
  • Borrevejleafkørslen (0,5 km), 
  • Bispegårdsvej (2,6 km)
  • Hanehøjvej til Kisserupvej (3,1 km)

Fremtidige Vild Med Vilje projekter – høslæt ved byens gadekær

Lejre Kommune ønsker at øge biodiversiteten i og ved landsbyernes gadekær ved at ændre driften af græsplænerne til en mere naturvenlig drift, hvor der tages 1-2 årlige høslæt i en bræmme rundt om gadekæret. Ligeledes overvejer vi at udså dansk vildengsblanding på noget af arealet til gavn for sommerfugle, bier og andre insekter.

 

Kontaktoplysninger
Stine Stetson, projektleder 
Lejrevej 15, 4320 Lejre
Telefon nr.: 46 46 48 14 /29 36 89 42
E-mail: scrs@lejre.dk

Map loading, please wait ...