Kritiser endelig kommunernes naturindsats - men gør det for det, de har indflydelse på

Tirsdag d.23/1 bragte Jyllands-Posten en artikel, der kastede et kritisk lys over fem kommuners indsats for biodiversiteten. Alle fem kommuner er partnere i Vild Med Vilje, og derfor mener vi det er på sin plads at komme med en kommentar til artiklen.

Overordnet hilser vi i Vild Med Vilje det kritiske fokus på kommunernes naturindsats velkomment, da der bestemt er plads til forbedring i langt de fleste kommuner. Der er dog også dele af artiklen, som vi mener stiller kommunerne i et urimeligt negativt lys. 

I artiklen bruges de fem kommunernes (lave) rangering på Naturkapitalindekset som et udtryk, at kommunerne pynter sig med lånte fjer, når de fortæller om deres arbejde for naturen. Vi synes det er en urimelig præmis, da det – som en af borgmestrene citeret i artiklen også giver udtryk for – ikke er noget som kommunen har meget indflydelse på. 

I Naturkapitalindekset opgøres hele det areal, der ligger inden for kommunegrænsen, og dermed stilles kommunen også til regnskab for naturkvaliteten på alle de privatejede og statslige arealer, som de ikke har direkte indflydelse på. Der er stor forskel på arealanvendelsen fra kommune til kommune. Nogle har en meget stor andel af landbrugsjord og nogle er meget urbaniserede kommuner, og disse kommuner vil nu engang være ringere stillet end kommuner med større sammenhængende naturområder i Naturkapitalindekset. Og det er selvsagt vanskeligt for en kommune både økonomisk, politisk og lovgivningsmæssigt at ændre radikalt på den fordeling. 

Når det er nævnt, så er der bestemt grund til, at holde landets kommunerne op på deres naturløfter, og f.eks. undersøge følgende spørgsmål::

  • Har kommunen en ambitiøs og konkret biodiversitetsstrategi?

  • Prioriterer kommunen tilstrækkeligt med ressourcer til deres naturafdeling, så medarbejderne både kan nå at sørge for god forvaltning af kommunens vigtigste naturarealer og gennemføre en fagligt stærk og effektiv sagsbehandling?

  • Tabet af biodiversitet skyldes i høj grad, at menneskelig aktivitet lægger beslag på stadigt mere areal. Er kommunen villig til at prioritere areal til natur lige så højt som andre hensyn i deres fysiske planlægning?

  • Tænkes hensyn til biodiversitet ind i hele kommunens forvaltning, f.eks når man bygger nyt eller når man drifter kommunens grønne områder?

  • Hvordan kommunikerer kommunen deres naturindsatser i forhold til den reelle effekt de har på den lokale biodiversitet?

Den store sammenhængende natur
Skal vi stoppe tabet af biodiversitet i Danmark, kræver det genopretning og effektiv beskyttelse af store sammenhængende naturområder. Staten er den største danske lodsejer og Folketinget har den lovgivende magt. Det er derfor først og fremmest regeringen, der har ansvaret og mulighederne for at handle her. Kommunerne har dog også et ansvar og nogle muligheder for at bidrage til stor vild natur, som de fleste kommuner ikke forløser til fulde i dag. De kan f.eks. udlægge egne skov- og landbrugsarealer til vild natur, de kan iværksætte jordfordelingsprojekter imellem store private lodsejere og på den måde binde arealer sammen til naturgenopretning, og endelig kan de bakke op om statens planer om Naturnationalparker og urørt skov.

Den slags indsatser er dog på et strategisk niveau, der er højere end det Vild Med Vilje-arealer typisk sorterer under. Vild Med Vilje-partnerskabet er ikke en certificeringsordning, og bør ikke gøre det ud for – eller opfattes som – en samlet strategi for natur og biodiversitet. Vild Med Vilje kan inspirere, uddanne og formidle handlemuligheder med fokus på bred inddragelse af interessenter. Og man kan have held med at skabe øer af levesteder, hvor der før kun var græsplæner og prydplanter. 

Vild Med Vilje-partnerskabet kan altså ikke stå alene, og må heller ikke blive et figenblad, der skygger for mangelfuld og uambitiøs indsats på naturområdet. Det mener vi dog heller ikke kendetegner vores partnerkommuner overhovedet. Vores grundlæggende oplevelse er, at der sidder nogle meget engagerede medarbejdere ude i kommunerne, der arbejder seriøst med natur og biodiversitet inden for nogle stramme rammevilkår, og som har en fin forståelse af, hvad Vild Med Vilje er – og ikke er. 

Vild Med Viljes bestyrelse, sekretariat og partnere har et fælles ansvar for, tydeligt hvad Vild Med Vilje står for, og sørge for at formidlingen står mål med effekten af tiltagene.