HVORDAN I SKABER PLADS TIL DEN VILDE NATUR

SÅDAN SKABER I PLADS TIL DEN VILDE NATUR

Vores vilde partnere skaber plads til varierede levesteder og dermed grundlag for en øget biodiversitet. Omfang og ambitioner er op til den enkelte partner. Vi opfordrer til, at I spørger jer selv: VOR VILDT KAN DET BLIVE HER?

1. FORBEREDELSE

Ved udlæggelse af vilde arealer er det vigtigt at arbejde med og ikke mod naturen. Vild Med Vilje anbefaler derfor indledende overvejelser, der kan give en indikation af arealernes potentialer for udvikling af vild natur:

 • Hvor stort et areal ønsker man at udlægge? 
 • Hvad findes allerede af naturligt hjemmehørende arter?
 • Hvordan er jordbundsforholdene?
 • Findes der gamle træer og krat?
 • Er der dødt ved?
 • Er der åbent vand?
 • Findes der blomsterrige partier?
 • Er der terrænforskelle og åben jord, grus, større sten?
 • Hvordan anvendes arealet? 
 • Har arealet andre funktioner dagligt, månedligt, årligt? 
 • Hvilke potentialer findes allerede i arealets udformning? 

Tag eventuelt fotos eller få en fagprofessionel vurdering.

Find mere inspiration til forberedelsen her:

Få mere inspiration til udførelsen her:

Til planlægning og udførelse af større projekter, anbefaler Vild Med Vilje professionel rådgivning, der eksempelvis kan ske i samarbejde med foreningens udvalgte leverandører.

Husk at spørge din kommune til råds, så du er sikker på at overholde regler i fx. lokalplaner, planlov, naturbeskyttelseslov og vandløbslov!

2. FRA TANKE TIL HANDLING

De fleste områder kan udlægges til vild natur ved at ændre overraskende lidt på den eksisterende drift eller ved særlig omtanke i anlægsfasen.

Eksempler kan være:

 • At minimere græsflader
 • At stoppe al brug af gift og gødning 
 • At skabe varierede terrænforhold
 • At gøre plads til åbent vand, fx. ved at bryde dræn eller etablere et vandhul
 • At tilføje væltede træer, dødt ved og sten
 • At fremme områder med mineraljord ved at rømme muldjorden af
 • At fjerne invasive eller dominerende arter
 • At så eller plante hjemmehørende vegetation
 • At lade kvæg og heste græsse på arealerne, eller slå vegetationen og samle det afklippede materiale op

3. KOMMUNIKATION

Ændringer i driftsmetoder eller udlægning af arealer bør kommunikeres tydeligt, så der ikke opstår misforståelser eksternt eller internt i organisationen. 

Dette kan foregå ved at sikre viden om naturens rolle, offentlig inddragelse, afholdelse af møder, foredrag, opslag i lokale magasiner eller opsætning af Vild Med Vilje-skilte på arealerne.