Previous slide
Next slide

VORES VILDE GLADSAXE

Gladsaxe Kommune skaber plads til biodiversitet i byen

I de seneste år har Gladsaxe haft øget fokus på at fremme biodiversiteten i kommunens parker og naturområder. I tråd med Gladsaxes strategiske målsætninger har kommunen nu valgt at sætte ekstra ind på FN´s verdensmål ved at blive Vild Med Vilje, og det vil kunne opleves i bynaturen i de kommende år.

 

Ved at blive Vild Med Vilje gør Gladsaxe en indsats for at leve op til verdensmål 15 Stop tab af biodiversitet, og mål 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Du kan også være med
Det er planen, at kommunens indsats løber over fem år fra 2020-2024 hvor der hvert år inddrages nye områder til Vild Med Vilje. Udover kommunens egne grønne områder er det tanken, at også boligforeninger, virksomheder og private haveejere i Gladsaxe skal være med til at gøre Gladsaxe vildere. Det betyder, at alle kan få kommunens råd og vejledning i, hvordan lige netop deres grønne områder eller haver kan blive lidt vildere. Hvis du har lyst til at høre mere om, hvad du selv kan gøre for at fremme frodighed og artsrigdom lige udenfor dine vinduer, så kontakt natur@gladsaxe.dk, så vender vi tilbage til dig for en snak om dine muligheder.

Ti vilde områder
Gladsaxe har i 2020 udpeget ti grønne områder, som skal driftes med artsrigdom og øgede naturoplevelser for øje. I de ti grønne områder er spændvidden på naturfremmende tiltag stor. I Aldershvile Slotspark er fx et ’tomt bed’, som står klar til det, der naturligt vil indfinde sig. Andre steder bliver der eksperimenteret med klipning på forskellige tidspunkter af året samt tilførsel af naturlige strukturer som sten, kvas og døde stammer. I Rådhusparken, som ellers er en klassisk bypark med kortklippet græs, er en del af græstæppet sået til med hjemmehørende blomster og en bi-venlig beplantning. Kulminationen af Vild Med Vilje i Gladsaxe findes i Kong Hans Have. Her har kommunens arbejde med at fremme biodiversiteten blandt andet resulteret i, at den sjældne sommerfugl Femplettet Køllesværmer har været forbi.

Evaluering 2021
Ved den årlige evaluering af de ti områder er der sket nogle justeringer, således at ”det tomme” blomsterbed nu ikke længere er et ”Vild Med Vilje areal”. Forsøget gik ud på om naturen ville indfinde sig, og det gjorde den allerede efter en vintersæson. Projektgruppen har også valgt at nedlægge arealet ” Søborg Parkallé ved lindetræerne”. På grund af de mange træer, egner arealet sig ikke til høslæt med opsamling.

Alle arealer blev monitoreret i den første sommersæson og mulige tiltag for at forbedre driften med henblik på at styrke biodiversiteten er blevet drøftet grundigt igennem. Evalueringen af de ti områder er sket i et samarbejde mellem biologer, landskabsarkitekter og driftmedarbejdere.

Nye områder i 2021
Nye Vild Med Vilje arealer ser dagens lys. I Rådhusparken er der sået en engblanding i grus foran en af Rådhusbygningerne. Ligeledes er der ved Smør – og Fedtmosen sået en ny blomstereng i grus på ”cirkuspladsen”. 

På ”Bagsværdvej ud for Møllegården” er arealet blevet udvidet, da der ved moniteringen blev opdaget et næringsfattigt og solbeskinnet sted, hvor vegetationen allerede var ganske interessant.

I vinteren 2020/2021 blev der udsat tre konikheste i Høje Gladsaxe Park, der nu helårsgræsser et 11 hektar stort areal, til glæde for biodiversiteten og borgerne.

Vild Med Vilje områder i Gladsaxe

KONG HANS HAVE

Fra boldbane til frodig naturhave

Kong Hans Have var tidligere en kortklippet boldbane, som sjældent blev brugt. I 2015 blev området inddraget i kommunes klimatilpasning af lokalområdet, og det flade terræn blev ændret for at give plads til regnvand og en varieret bynatur.

Havens 7400 m2 består af tørre bakker og skråninger, lavninger og en sø med varierende vandstand alt efter regnmængde. For at styrke biodiversiteten er der udover vandet tilført elementer som marksten, kvashegn og træstammer, hvilket også har været et ønske fra den nærliggende Vadgård skole, som holder udeundervisning i haven.

I haven vokser hjemmehørende blomstrende urter, græsser, buske og træer. Variationen i beplantningen og det varierede mikroklima giver føde, ly og levesteder til en række insekter og smådyr.

I sommeren 2020 blev den hvepselignende sommerfugl Snyltehveps-glassværmeren Bembecia ichneumoniformiser fundet i Kong Hans Have. Den har gennemsigtige vinger og har ’klædt sig ud som en hveps’, for at skræmme rovdyr og dermed undgå at blive spist. I Kong Hans Have er der også fundet en pudsig pelset humleflue Villa hottentotta, der i sit udseende lever op til sit navn.

I sommeren 2018 blev den sjældne sommerfugl Femplettet Køllesværmer fundet i Kong Hans Have. Femplettet Køllesværmer er en kræsen sommerfugl, hvis larver udelukkende kan leve af at spise bladene hos planten kællingetand. Derudover har sommerfuglen brug for masser af blomstrende urter, så de voksne sommerfugle kan finde nektar, og disse forhold er opfyldt i Kong Hans Have. Femplettet Køllesværmer er en truet art på nationalt plan og har været i stærk tilbagegang i mange år. Derfor er den opført på den nationale liste over truede vilde arter i Danmark, og den har været uddød i Gladsaxe Kommune i årtier, før den kom tilbage til Kong Hans Have. Vi håber, den kommer tilbage år efter år, og at vi med tiden kan se mange flere dyr, insekter og fugle i området i takt med, at beplantningen i haven etablerer sig.

Plejen af haven har til formål at sikre de bedste betingelser for de blomstrende urter og variationen i arter og udtryk i haven generelt. På baggrund af erfaringer fra de første tre års pleje, er plejen af enggræsset delt op i tre niveauer, som gør, at havens udtryk vil skifte i løbet af året og samtidig sikre fødegrundlaget over en længere periode. Én del af engen bliver klippet omkring Skt. Hans og blomstrer igen i sensommeren, én del klippes ned om efteråret, og én del står urørt og bliver ikke klippet. I haven er der desuden klippede stier og et område med kortklippet græs til ophold og leg.

HØJE GLADSAXE PARK

Høje Gladsaxe Parken er et fredet naturområde domineret af græsland med bakker og søer. Hele det fredede areal er godt 53 ha, og det varierede terræn med både fugtige enge og tørre overdrev rummer derfor et stort potentiale for at tiltrække rigtig mange forskellige plante- og dyrearter.

Græslandet i Høje Gladsaxe er tidligere blevet klippet om efteråret med en slagleklipper, og det afklippede græs har fået lov at ligge og blive til næring til næste års græs. For at fremme de små blomstrende urter og give bedre forhold for insektlivet omlægges driften af området over en årrække. I 2019 omlagde man slåningen af 7 ha og i 2020 udvides arealet med yderligere 2 ha, og igen i 2021 er det udvidet med yderligere 18%. Omlægningen er bl.a. udvalgt der, hvor der findes beskyttede naturtyper som enge og overdrev.

Mosaikhøslæt gavner urter og insekter
I Vild Med Vilje-området vil græsset fremover blive klippet i mosaik med en skiveklipper, dvs. i felter som klippes på skift over en periode på flere år. Klipningen i mosaik giver forskellige vækstniveauer, hvilket gavner insekt- og planteliv. Det afklippede græs bliver samlet op og fjernet for at udpine jorden og give lys og varme til plantearter, der ikke kan konkurrere med kraftigvoksende arter.

Klipningen foretages af den socioøkonomiske virksomhed Grantoftegaard, som udover græsklipning også driver et økologisk landbrug. Det afklippede græs fra Høje Gladsaxe Parken vil indgå som foder for dyrene på Grantoftegaard.

Mosaikken af vækstniveauer og udpiningen af jorden vil give plads til flere plante- og insektarter og på sigt øge biodiversiteten og naturkvaliteten i Høje Gladsaxe Parken.

Naturheste græsser året rundt
Som noget særligt er der også udsat tre konikheste på 11 hektar af Høje Gladsaxe Park. Helårsgræssende planteædere som heste er en af de bedste måder at styrke biodiversiteten i et naturområde. Hestene bidrager væsentligt til en mere mangfoldig og varieret natur, med flere blomster, insekter og fugle. Hestene vil med deres adfærd skabe lysninger i krat og skov og sørge for, at der kommer flere blomster og mindre græs. Hestene vil spise siv og trampe i vandhullerne, så disse forbliver lysåbne. Hermed vil vandet være lunt og det er vigtigt for padder og mange vandinsekter som fx guldsmede.

Om vinteren gnaver hestene i træernes bark og knopper, og skaber dermed krogede, skæve og hullede såkaldte veterantræer og dermed nye levesteder for biller, svampe, laver og mosser. Dyrenes efterladenskaber i form af hestepærer er levested for specialiserede svampe og insekter.

Flere blomster, hestepærer og veterantræer og lysåbne vandhuller, øger alt sammen mængden og diversiteten af insekter. Det vil forplante sig opad i fødekæden og øge fødeudbuddet til fugle, padder, rovinsekter og flagermus.

Derudover har det vist sig at borgere mange synes, at det er sjovt at se på hestene. Der har været besøgsboom i hestefolden, hvor der har været op til flere hundrede besøg om dagen.

RÅDHUSPARKEN

I Rådhusparken er dele af græsplænen omlagt til to bede med vilde urter, som ud over at se smukke ud også gør parken Vild Med Vilje.

Bedene giver plads til andet planteliv end blot græs, og de mange blomster og urter giver fødegrundlag og formeringsmuligheder for mange typer af insekter, hvilket øger biodiversiteten.

Langs stenvarden er der i foråret 2018 sået et bivenligt tæppe af blomster, som forsyner bier og sommerfugle med nektar over hele sæsonen.

Det andet bed er en farverig cirkel af forskellige danske engblomster. Over tid udpines blomsterengen, ved at man i juni slår bedet på gammeldags manér med le og opsamler plantematerialet, hvilket udkonkurrerer græsserne og giver plads til nye blomster. Inden slåningen af engen tilbydes Rådhusets medarbejdere (via intranettet) at komme ud og plukke en buket engblomster til kontoret.

WERGELANDSPARKEN

Den lille grønne plet, Wergelandsparken, har siden 1974 strakt sig mellem Wergelands Allé og Runebergs Allé. De mange æbletræer, store stedsegrønne træer, opholdsbænken og legepladsen skaber rammen om en hyggelig og klassisk plejet park.

De tætplantede æbletræer har dog førhen skabt problemer i forbindelse med græsslåningen, idet de fik den automatiske robotplæneklipper til at gå i stå. Derfor har vi valgt, at denne ende af Wergelandsparken er Vild Med Vilje. Plænen i parkens sydøstlige ende bliver derfor en lille vild oase med langt naturgræs mellem de mange æbletræer, som man kan gå tur i på en klippet indgangssti.

Når græsset får lov at gro, kan det give plads til vilde blomster, som skaber fødegrundlag for insekter. Én gang om året klippes det vilde græs. Ideelt skal det afklippede græs samles op efter slåning, for at skabe lys til de vilde urter. Her eksperimenterer vi dog med at lade det afklippede græs ligge, fordi de tætplantede træer gør det vanskeligt at opsamle græsset. Vi vil se, om der kan blive plads til vilde blomstrende urter alligevel. Smågrene vil også få lov at blive liggende, da det kan skabe levested for insekter og nedbrydere. 

Æbletræerne har en del skader, fordi de er blevet flyttet fra Bagsværd Søpark. Æbletræerne er altså ”genbrugstræer”, hvis vækst ikke skal styres – selv om de er plantet i en lille park.
Barkskaderne er dog intet problem for naturen. Barkskader gør nemlig træer til mere velegnede levesteder for diverse vilde arter af svampe og insekter. Ud over at vi mennesker kan nyde æbletræernes lækre æbler og smukke blomster, gavner blomster og frugter fra træerne også mange vilde dyr.

Aldershvile Slotspark

Aldershvile Slotspark indgår i fredningen af Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser fra 2013. I forbindelse med tilblivelsen af sidste plejeplan fra området i 2016, begyndte man at gøre en mindre del af slotsparken vildere. 

Naturgræs langs villaerne

I parkens sydligste del langs villaerne på Elmevænget, er der en fugtig lavning, hvor græsset står langt, og vegetationen er mere engpræget. Derudover er der et bælte af mere overdrevsagtig karakter, der går fra parkens sydvestlige hjørne til indgangsstien til parken ved Ellestien. Driften af hele arealet på 1500m2 blev for fire år siden omlagt fra klippet plæne til naturgræs, som bliver klippet i efteråret. Det afklippede græs bliver samlet op.

Bagsværd Søpark

Bagsværd Søpark er 7.5 ha og blev fredet i 2007. Det lave overdrevsareal langs søen er siden den seneste plejeplan i 2014 blevet klippet en gang om året og græsset samlet op. Nu har Gladsaxe Kommune besluttet, også at lade de høje og mere tørre græsarealer blive Vild Med Vilje for at tiltrække flere plante- og dyrearter. 

I 2020 bliver plænegræsset ud til Bagsværdvej klippet en gang om året mellem 1.-15. juli. Det afklippede græs bliver samlet op og kørt væk efter 2- 5 dage, hvilket med tiden gør jorden mere nærringsfattig. Det medfører bedre levevilkår for en række plantearter og insekter. Græsset på plænen ved Barnets Hus vil fortsat være kort, så man kan opholde sig der, hvilket også står i plejeplanen. En ekstra bonus på udvidelsen af Vild Med Vilje- arealet er, at træernes rødder ikke bliver belastet af plæneklipningen.

Bagsværdvej ud for Møllegården

Vejrabatten langs Bagsværdvej ved Møllegården er Vild Med vilje, så derfor får græsset i lov at gro til langt naturgræs og døde stammer får lov at blive liggende. Det er til gavn for insekter, som får bedre mulighed for at formere sig og finde føde. Initiativet gør dermed, at plante- og dyreliv tilgodeses, hvilket på sigt betyder, at områdets biodiversitet vokser. Via de klippede stier kan man bevæge sig ind i en herlighed af vilde urter og insekter og for eksempel sætte sig og nyde synet af vrimlende liv fra en af bænkene.

Arealet er udvidet i 2021
Ved en biologisk gennemgang af arealet blev det oplagt at udvide arealet med en vestlig del, hvor der var mere næringsfattigt og solbeskinnet. Arealet får opsat et skilt og bliver plejet som det øvrige areal med et høslæt i september med opsamling. 

søborg torv - bakkerne ved legeplads

I maj 2019 blev det nye Søborg Torv indviet efter to borgerinddragelsesprocesser. Borgerne ville blandt andet have plads til mere natur, og det fik de.

Som afskærmning mellem torvets nye legeplads og den trafikerede Søborg Hovedgade er der etableret tre små bakker. Bakkerne er lavet af genbrugsjord fra de nedlagte parkeringspladser på Torvet og består primært af grus og småsten. Det er sået en engblanding uden græsser på bakkerne i 2019, og der er ikke gjort yderligere siden. Planen er nu at følge planternes udvikling og forhindre, at græs bliver for dominerende. Derfor bliver bakkerne klippet en gang årligt og det afklippede materiale bliver samlet op. Arealet må i øvrigt gerne betrædes og leges på. Det skaber bare lidt dynamik i beplantningen.

Eng ved cirkuspladsen

Som noget nyt blev der i sensommeren 2020 etableret et nyt bed i Smør- og Fedtmosens nordlige ende ved Værebroparken. Den store blomstereng er etableret med europæiske arter og etableret i grus. Slåningstidspunktet bliver løbende evalueret – men formentligt vil slåningstidspunktet bliver fra slut april til medio maj.

Gladsaxe Kommune
By- og Miljøforvaltningen
Miljøafdelingen, Klima og Natur
natur@gladsaxe.dk

Map loading, please wait ...