Previous slide
Next slide

ET ØNSKE OM VILD NATUR ÅRET RUNDT

I kanten af Storkøbenhavn ligger forstaden Ballerup Kommune – her har vildskaben godt fat i de kommunale arealer. En stigende interesse for det vilde og grønne har ledt til efterspørgsel på vild natur og biodiversitet fra lokale virksomheder og boligorganisationer. Et ønske, Ballerup Kommune i den grad har lyttet til.

Overalt på de kommunale arealer kan der derfor findes et hav af biodiversitetsfremmende tiltag med alt fra blomstrende arealer, driftsændringer, vilde vejkanter til helårsgræsning, billebyer og forbedrede leveforhold for padder. 

Allerede i 2022 har Ballerup Kommune lagt i støbeskeen til endnu mere vildskab med bl.a. ådselspladser.

Vild Med Vilje-projekter i Ballerup Kommune:

Kildesvinget – Helårsgræssommersæsonenning
Naturområdet Kildesvinget på ca. 12 ha er blevet omlagt til helårsgræsning. Hvor der tidligere har været græssende får i sommersæsonen, går der nu gallowaykvæg hele året.  Formålet ved at lade køerne græsse året rundt er at højne områdets beskyttede naturtyper (herunder §3-beskyttet overdrev og eng). Som baseline for naturkvaliteten er der i 2020 og 2021 foretaget botaniske undersøgelser på arealet, undersøgelser der vil blive fulgt op på.

Forsøgsflader – biodiversitet i vejkanter (Ballerup Boulevard)
Forskere fra Københavns Universitet har i samarbejde med Ballerup Kommune oprettet en række forsøgsflader langs indfaldsvejene Ballerup Boulevard og Lautrupparken. Ved at ændre slåningsfrekvensen til 1-2 gange årligt har kommunen taget et vigtigt skridt for at fremme biodiversiteten i vejkanter. En proces, der bl.a. kan forstærkes ved strategisk harvning og uslåede ”insektøer”. Den ofte store dominans af flerårige græsser betyder dog, at processen er langvarig, og forsøget er derfor planlagt til mindst 5 år. 

Ådselspladser (kommer i 2022)
I løbet af 2022 skal der etableres 3 ådselspladser til glæde for de lokale rovdyr. 

Ådslerne vil bestå af trafikdræbt vildt, som Beredskab Øst tilvejebringer.

Klog slåning i Møllemosen 
Ved Møllemosen og flere af kommunens naturparker eksperimenteres der flittigt med varieret afklipning af græsset. En klippemetode, der både fremmer de blomstrende urter og skaber et mere varieret udtryk på de 6,5 ha græsareal.

Allerede i 2019 blev der indledt forsøg med differentieret slåning af arealet parallelt med botanisk monitorering af området, så ændringerne i vegetation kan blive fulgt nøje.

I 2022 skal der endvidere eksperimenteres med slet med opsamling på sletten v. Møllemosen. Ved første slet i april tages 40% af arealet, hvilket bl.a. skaber bedre lysforhold for rosetplanter o.a. Andet slet foretages på de næste 40 % af arealet i september. De sidste 20% af arealet får lov at stå uberørt i 2022. I 2023 roteres opdelingen af arealet.

Rosendal 
Mellem Digterparken og Rosendal er ca. 5 hektar blevet omlagt til blomstrende natur. Tidligere var arealet i landbrugsmæssig omdrift (økologisk), men er nu opdelt i to; En del af området er sået med en insektvenlig frøblanding, og den anden halvdel lades uberørt, hvorved de naturligt lagrede inaktive frø (frøbanken) i jorden får mulighed for at spire.

Det blomstrende arealet skaber et farveflor, der både skaber glæde hos lokale borgere og gode fødeforhold for insekterne. Fra 2022 vil arealet blive plejet med mosaikslåning m. opsamling, efter samme princip som i Møllemosen.

Hjortespring golfklub – afbrænding af rough og øvrige biodiversitetstiltag 
På Hjortespring Golfklubs arealer (som ejes af Ballerup Kommune) eksperimenteres der med en mere naturnær drift. I stedet for fungicider, eksperimenteres der med afbrænding af roughen samt etablering af nye vandhuller og kvasbunker i stedet for at bruge flishugger. 

Allerede nu har kommunen i samarbejde med golfklubben planlagt opsætning af infotavler om naturstier i området, med særligt fokus på det lokale fugleliv. 

Bedre forhold for padder
En række søer, vandhuller og gadekær er blevet plejet med henblik på forbedrede forhold for padderne. Plejen tilpasses det enkelte areal og veksler derfor efter arealets karakter, behov og øvrige hensyn. Plejetiltagene går fra rydning af vedplanter, optrækning af tagrør, til udlæg af sten, udjævning af brinker og i de to gamle gadekærs tilfælde, oprensning af sediment for at forbedre vandkvalitet og kapacitet.

Billebyer
I Ballerup Kommune er der anlagt en række billebyer, som er ordnede bunker af gren-kvas, sten, træ-kævler og jord. I billebyerne er der således skabt små hulrum, hvor bl.a. insekter, fugle, gnavere, edderkopper og pindsvin kan finde levested og skjul. Billebyerne er anlagt med organiske materialer, som ellers ville være endt som flis og langsomt nedbrydes af dyr og svampe, hvorved biodiversitet i “byerne” øges.

Råmosen – ny plejeplan med fokus på flere arter
Råmosen er et fredet naturområde på 30 ha, som på trods af placeringen mellem industriområde og tæt bebyggelse, rummer flere interessante arter. 

I 2021 blev der offentliggjort en nye plejeplan i Ballerup Kommune (https://ballerup.viewer.dkplan.niras.dk/plan/31#/). Under arbejdet med plejeplanen blev der fundet ca. 300 forskellige arter i Råmosen – herunder det første fund af majgøgeurt i mere end 40 år. Dette vidner om, at bl.a. driftsændringerne med afgræsning af kvæg og ponyer har en gunstig effekt på områdets diversitet. Ballerup Kommune håber, at kunne udvide det afgræssede areal indne for de kommende år.

Kontakt
Thomas Christensen
Thoc@balk.dk 
tlf. 41750141

Ballerup Kommune
Hold-an Vej 7, 2750
Ballerup

https://ballerup.dk/borger/natur-klima-miljoe/danmarks-vildeste-kommune

Map loading, please wait ...