“Alle kommer til at forholde sig til biodiversitetskrisen”

Sådan lyder det fra Brian Sørensen, Senior Environmental Advisor hos Vild Med Viljes partner, Lundbeck. 

Med godt 5300 medarbejdere i mere end 50 lande er Lundbeck en af Danmarks største medicinale giganter. Klima, miljø og bæredygtig drift har i mange år været en naturlig del af virksomhedens tanker og ses både i grønne tage, grønne arealer, grøn energi og ambition om et neutralt klimaaftryk fra 2050. I Danmark bruger Lundbeck bl.a. 100% grøn el fra en solcellepark opført på foranledning af Lundbeck selv som hovedaftager,  og virksomhedens klimaaftryk er kortlagt i hele værdikæden. Men det øgede fokus på biodiversitet i byerne og opstart af en række lokale initiativer er relativt nyt. 

”Det er tydeligt at se, hvor stort tabet af biodiversitet er, og hvor meget det påvirker os alle. Når mennesket fælder skov, frigives den bundne CO2, og vi påvirker hele den globale opvarmning. Vi påvirker levesteder for dyr og skaber artsfattig natur, når vi i stedet planter monokultur, sprøjter og fjerner diversiteten. Vi ødelægger en naturlige balance, der har været oparbejdet gennem årtusinder i naturen, og den kan ikke sådan uden videre genoprettes. Hvis fødekæderne kollapser, smadrer vi også grundlaget for vores egen eksistens” forklarer Brian Sørensen bekymret.

De biodiversitetsfremmende tiltag er som en begyndelse tænkt ind i de danske arealer ved Lundbecks hovedkontor i Valby. Før i tiden blev arealerne omlagt med et stilistisk perspektiv for øje, men nu er fokus rettet mod den effekt, det kan have for naturen og dens beboere. Ved hovedkontoret i Valby findes derfor nu en artsrig vegetation med forskudt blomstring, der tilgodeser behovet for føde hos forskellige arter året rundt. 

VÆRDI PÅ FLERE NIVEAUER
Bynaturen er efterhånden presset, og det er måske tid til at gentænke bystrukturen og mulighederne deri. Selv kunstige tiltag kan være til stor gavn for naturen og dens arter” mener Brian Sørensen.

Lundbeck har også en hel række tiltag på tegnebrættet dette forår; store blomsterbede med forskudt blomstring, bistade, 2 meter høje insekthoteller og opsætning af fuglekasser på deres arealer. Alt sammen fuldt op med god kommunikation, så ingen er i tvivl om tiltagenes årsag og potentielle betydning. På Lundbecks ”Fuglesafari” kan alle interesserede bl.a. blive guidet til de opsatte redekasser og få information om, hvilke beboere, der forventes at flytte ind. Læs flyeren her.

Brian Sørensen er godt klar over, at insekthoteller og redekasser måske ikke er det, der i sidste ende redder den danske natur, men som han siger: ”Hvis det ikke har den store effekt, så har det i al fald signalværdi og skaber bevidsthed om den pressede natur – især i byerne. Når man ser, at andre virksomheder give plads til naturen, bliver man selv inspireret. Man pusher til en udvikling ved at kommunikere om det.”

Men dette er kun begyndelsen. Lundbeck har arbejdet dedikeret med klimaindsatsen i mange år, og fremover skal arbejdet med biodiversitet også i langt højere grad indtænkes. I fremtiden håber Brian Sørensen, at biodiversitetsindsatsen hos Lundbeck kan tænkes ind på samme niveau med klimaindsatsen. 

KAMPEN MOD KEMI I NATUREN
Som enhver anden medicinalproducent anvender Lundbeck kemi i fremstillingen af deres produkter. Selvom kun en meget lille del ender i aktivstoffet i den færdige medicin, arbejder virksomheden ihærdigt på at minimere deres aftryk på naturen. Lundbeck ser bl.a. en god løsning i bedre rensning af spildevandet og filtrering ved udledning, og deltager derfor aktivt i forskning og udvikling af ny rensningsmetoder inden for spildevand.

”Store virksomheder skal gå forrest som gode eksempler og handle aktivt – også når det kommer til naturen understreger Brian Sørensen. 

For Lundbeck er patienternes sundhed og livskvalitet vores førsteprioritet. Adgang til medicin bør dog ikke være på bekostning af miljøet, så derfor tænkes miljøforhold altid ind i produktion. 

”Godkendelse af medicin er underlagt såkaldte økotox-studier, der skal vise, hvordan medicinen påvirker fisk, krebsdyr, insekter, miljø mm. Denne viden kan benyttes i design- og produktionsprocessen, for at sikre den mindst mulige miljøpåvirkning. Der er stillet forslag i medicinalbranchen, at virksomhederne genbesøger tidligere toxdata og på mere effektiv vis deler ny viden om stoffernes potentielle påvirkning af miljøet, så resultaterne af disse studier bliver brugt mere aktivt. Resultatet af økotox-studierne påvirker dog ikke den endelige godkendelse af præparatet. Patienternes adgang til medicin vejer tungere i godkendelsesprocessen.” pointerer Brian Sørensen. 

Biodiversitets- og klimakrisen er over os, og der er ingen tvivl om, at det vilde natur(hen)syn er kommet for at blive. Vild Med Vilje håber flere store virksomheder i fremtiden vil få biodiversitet og vild natur på agendaen.