Skoleelever og gartnerelever planter træer sammen

elverparken

Elever fra Herlev Byskole plantede sammen med dygtige gartnerelever en lille ny skov i Elverparken med mange forskellige arter af hjemmehørende træer og buske. Det var godt at se Gartnereleverne lære fra sig og mærke skoleelvernes engagement.

Ny halvbro

ny_bro

I Elverparkens sø er etableret en halvbro. Herfra er det muligt at følge parkens fugleliv, som er knyttet til søen – også når søbredden gror til med tagrør, dumhammer, pil mv. Flere nyder også at sidde her og få en stille stund med lydene fra fugle og ænder.

Aktivitetsuge 44 i Elverparken

beskrivelse af aktivitetsuge i Elverparken

beskrivelse af aktivitetsuge i Elverparken

I uge 44, dvs. 31. oktober – 4. november, er der aktivitetsuge i Elverparken. Her vil en klasse med gartnerelever fra Roskilde Tekniske Skole Vilvorde arbejde med at færdiggøre projektet med fornyelse af Elverparken sammen med folkeskoleklasser fra Herlev Kommunes 4 folkeskoler.

Ugen indledes med taler af Herlevs Borgmester Thomas Gyldal Petersen og repræsentanter fra Danske Anlægsgartnere vil holde en tale. Herefter er der følgende program:

  • Mandag 31. oktober, Herlev Byskole afd. Eng, 6. A og 6.B, arbejder med at etablere skovbeplantning ved legeplads og pilekrat til leg nord for Herlev Byskole afd. Elverhøjskolen
  • Tirsdag 1. november:   5.a og 6. klasser fra Lindehøjskolen,  som etableret skovbeplantning ved den gamle grusgrav og planter frugtbuske og blomstrende buske i skovbryn
  • Onsdag 2. november: 5. og 6. klasse fra Kildegårdskolen  skal hjælpe med at plante blomstrende buske i skovbryn langs den gamle grusgrav og ind mod B73 boldbanerne og de skal også hjælpe med at anlægge græsarmering og en grusvej til scenen ved amfiteatret.
  • Torsdag d. 3 november: klasser fra Gl. Hjortespring Skole lægger naturlige forårsløg og planter vilde stauder i parken, så vi får flere blomstrende urter og løgplanter i parken.
  • Fredag d. 4. november færdiggør gartnereleverne projekterne sammen med 4 professionelle gartnere, som vil deltage i hele projektugen

Formålet med projektugen er at motivere flere fra Herlev til at tage en gartneruddannelse og at skabe større viden og anerkendelse af gartnerfaget helt generelt samt at give skolebørnene interesse og ejerskab for den lokale bypark.

 

 

Sankt Hans fest med forrygende bål

Sankt Hans festen var med rigtig mange børn og et fantastisk stort bål.

sankthans16_3

Sankt Hans i Elverparken

En ny forening drevet af frivillige kræfter er under stiftelse i Herlev, den hedder ”Foreningen for kulturelle aktiviteter  i Elverparken”. Foreningens første arrangement bliver en Sankt Hans fest i Elverparken.
Sankt Hans festen er for alle lokale beboere og alle brugere af Elverparken. Kom med hele familien, tag madkurven med og nyd midsommerens højdepunkt sammen med en masse andre glade mennesker i den nye vilde Elverpark.

Torsdag d. 23. juni ved søen i Elverparken.
Kl. 18:00 starter den dejlige musik.
Kl. 18:30 vil Borgmester Thomas Gyldal holde Båltale og bålet tændes.

 

Sankthansplakat

Blomstrende urter spirer i Elverparken

I Elverparken er der nysåede arealer engfrøblanding med 31 forskellige arter af vilde danske urter til gavn for sommerfugle, svirrefluer og vilde bier. Her er f.eks. udsået Alm. Kællingetand, Hvid Okseøje, Liden-Klokke, Alm. Røllike, Tjære Nellike og Alm. Knopurt. Frøene trænger til vand, for urterne er på vej op. Væksten er nemlig gået meget i stå pga. manglende vand fra over, så hvis regnen kommer nu i uge 24 er det godt nyt for Elverparken.

nysåede_arealer
Langs søens brinker er der udlagt vegetationsmåtter og udsået blomsterfrø med arter tilpasset fugtige voksesteder. Her er f.eks. plantet og udsået Engkabeleje, Engkarse, Alm. mjødurt, Eng-nellikerod, Trævlekrone, Dag-pragtstjerne, Hyldebladet Baldrian
Der er valgt vegetationsmåtter mellem sti og såbred for at kunne holde på stiens grus i periode med meget nedbørvegetationsma%cc%8atte_langs_soe

Nyt el-skab til arrangementer ved amfiteateret

Ved mødet 18. november om Elverparkens omlægning var der blandt mødedeltagerne enighed om at amfiteateret skal bevares, og at der gerne skal arrangeres koncerter, teater, musicals og lignende på scenen.

Den forhenværende scene og el-skab til arrangementer har været oversvømmet pga. det stigende grundvand. Nu er scenen hævet, og der opsættes et nyt el-skab til arrangementer som placeres i en højere kote, så risikoen for oversvømmelse er elimineret de næste mange år.

foto_oversvømmet scene ved mafiteateretScene ved amfiteater har været oversvømmet i flere år

hævet_scene_amfiteaterVed terrænarbejde er scenen hævet, så den ikke længere er oversvømmet

rende_til_nyt_el-skab_11.1.2016Der arbejdes med at opsætte nyt el-skab, og der graves derfor lige nu (11.1.2016) kabelrende til nedlægning af elkabel til nyt el-skab

 

 

Oprydning efter snefald og storm er stadig undervejs

Den sidste weekend i november faldt der meget tungt tøsne i Herlev, og det gik desværre ud over rigtig mange træer i kommunen. Elverparken blev også ramt, men heldigvis ikke så hårdt som mange andre steder i kommunen.

De entreprenører, som kan hjælpe med at rydde op efter det hårde vintervejr har haft meget travlt, og de er desværre endnu ikke nået til Elverparken. Derfor ligger der fortsat store knækkede grene her og der i parken.

foto_nedfaldne_greneDer er fortsat nedfaldne grene her og der i Elverparken fra vintervejret i 2015.

 

Frosten udnyttes til ny sti i Elverparken

I den sydlige del af Elverparken er terrænet ændret meget i efteråret 2015, og en del af den jord, som der er flyttet rundt med, er fortsat løst lejret og uden nogen form for bevoksning.
Af samme grund kan det være svært at etablere ny sti gennem det nye terræn, uden at risikere jordskred, med mindre at jorden er stivfrossen.
Heldigvis har der været en række dage i januar med frost, og der er udsigt til flere, så når vejret er til det, udlægges bundsikringsgrus og stigrus til de nye stier gennem parken.

foto af Elverparken med bar jord og løst lejret jord, 27.12.15Foto af Elverparken 27.12.15. Jorden er løst lejret og nyligt anlagt, og der kan derfor ikke anlægges sti uden risiko for jordskred

 

foto af indledende arbejde til ny sti_5.1.2016

foto af indledende arbejde til ny sti2. 5.1.20162 fotos af indledende arbejde med ny sti i Elverparken fra 5.1.2016 i periode med barfrost, dvs. frost og ingen sne af betydning – ideelt vejr til at udlægge grus i Elverparken.

Kort, nye stier i ElverparkenKort af de nye stier og igangværende arbejde med udlægning af grus

Regnvandsbed ved P-plads mod Tornerosevej

Hidtil har afvandingen af parkeringspladsen i Elverparken ud mod Tornerosevej været tilsluttet vejens kloaksystem. Desværre er der gennem de seneste år problemer med kapaciteten i kloakrørene i Eventyrkvarteret. Dels giver klimaforandringerne mere heftig regn, dels kommer der mere regnvand ned i kloaksystemet, fordi der gennem årene er anlagt flere arealer med fast belægning, samtidig med at husene generelt er blevet flere og større i kvarteret.

Det er dyrt at etablere nye og større kloakledninger, og det er derfor en stor fordel, hvis det er muligt at lede regnvand ned i jorden frem for at lede det til kloaknettet – Dette er især fordelagtigt, hvis jorden er let, dvs. indeholder en stor del grus og sand. Sådan er jorden ved Elverparken, hvilket ikke er overraskende, da der tidligere har været grus i området.

I de sidste par måneder er regnvand fra den grusbelagte del af parkeringspladsen ledt til et åbent trug med vand, hvorfra vandet siver ned til grundvandet. Desuden bliver regnvandsriste og brønde på den flisebelagte del af p-pladsen renoveret, så afvandingen af P-pladsen bliver forbedret.

Regnvandsbedet har også en æstetisk og biologisk dimension. Lige nu ligner det et hul i jorden, men til foråret bliver der sået frø i bedet fra forskellige blomstrende planter der tåler store udsving i jordens fugtighed. Fremover vil regnbedet derfor fremstå grønt og med blomsterflor om sommeren.

Kort_Elverparken_ppladsKort af den nuværende afvanding af p-pladsen langs Tornerosevej

 

foto_regnvandsafledning_18.11.15Regnvandsafledning 18.11.2015

 

foto_regnvandsafledning_27.12.15Regnvandsafledning 27.12.2015

Regnvandsafledningen fungerer, men kapaciteten blev udfordret i juledagene, da det regnede kraftigt.

Herlev Kommune og HOFOR samarbejder om at omdanne hele arealet med grus til et stort regnbed til lokal afledning af regnvand fra p-pladsens fliseareal. Herved tilføres området mere grønt samtidig med at kloaksystemet aflastes, og risikoen for oversvømmelse i bygninger og kældre reduceres.

Der bliver færre p-pladser, men p-pladsen er i forvejen aldrig fyldt op. P-pladsen var i øvrigt forbeholdt campingvogne og trailere frem til 2012, så det forklarer, hvorfor pladsen er overdimensioneret i forhold til behovet for p-pladser til personbiler i kvarteret.