Nyt el-skab til arrangementer ved amfiteateret

Ved mødet 18. november om Elverparkens omlægning var der blandt mødedeltagerne enighed om at amfiteateret skal bevares, og at der gerne skal arrangeres koncerter, teater, musicals og lignende på scenen.

Den forhenværende scene og el-skab til arrangementer har været oversvømmet pga. det stigende grundvand. Nu er scenen hævet, og der opsættes et nyt el-skab til arrangementer som placeres i en højere kote, så risikoen for oversvømmelse er elimineret de næste mange år.

foto_oversvømmet scene ved mafiteateretScene ved amfiteater har været oversvømmet i flere år

hævet_scene_amfiteaterVed terrænarbejde er scenen hævet, så den ikke længere er oversvømmet

rende_til_nyt_el-skab_11.1.2016Der arbejdes med at opsætte nyt el-skab, og der graves derfor lige nu (11.1.2016) kabelrende til nedlægning af elkabel til nyt el-skab

 

 

Oprydning efter snefald og storm er stadig undervejs

Den sidste weekend i november faldt der meget tungt tøsne i Herlev, og det gik desværre ud over rigtig mange træer i kommunen. Elverparken blev også ramt, men heldigvis ikke så hårdt som mange andre steder i kommunen.

De entreprenører, som kan hjælpe med at rydde op efter det hårde vintervejr har haft meget travlt, og de er desværre endnu ikke nået til Elverparken. Derfor ligger der fortsat store knækkede grene her og der i parken.

foto_nedfaldne_greneDer er fortsat nedfaldne grene her og der i Elverparken fra vintervejret i 2015.

 

Frosten udnyttes til ny sti i Elverparken

I den sydlige del af Elverparken er terrænet ændret meget i efteråret 2015, og en del af den jord, som der er flyttet rundt med, er fortsat løst lejret og uden nogen form for bevoksning.
Af samme grund kan det være svært at etablere ny sti gennem det nye terræn, uden at risikere jordskred, med mindre at jorden er stivfrossen.
Heldigvis har der været en række dage i januar med frost, og der er udsigt til flere, så når vejret er til det, udlægges bundsikringsgrus og stigrus til de nye stier gennem parken.

foto af Elverparken med bar jord og løst lejret jord, 27.12.15Foto af Elverparken 27.12.15. Jorden er løst lejret og nyligt anlagt, og der kan derfor ikke anlægges sti uden risiko for jordskred

 

foto af indledende arbejde til ny sti_5.1.2016

foto af indledende arbejde til ny sti2. 5.1.20162 fotos af indledende arbejde med ny sti i Elverparken fra 5.1.2016 i periode med barfrost, dvs. frost og ingen sne af betydning – ideelt vejr til at udlægge grus i Elverparken.

Kort, nye stier i ElverparkenKort af de nye stier og igangværende arbejde med udlægning af grus

Regnvandsbed ved P-plads mod Tornerosevej

Hidtil har afvandingen af parkeringspladsen i Elverparken ud mod Tornerosevej været tilsluttet vejens kloaksystem. Desværre er der gennem de seneste år problemer med kapaciteten i kloakrørene i Eventyrkvarteret. Dels giver klimaforandringerne mere heftig regn, dels kommer der mere regnvand ned i kloaksystemet, fordi der gennem årene er anlagt flere arealer med fast belægning, samtidig med at husene generelt er blevet flere og større i kvarteret.

Det er dyrt at etablere nye og større kloakledninger, og det er derfor en stor fordel, hvis det er muligt at lede regnvand ned i jorden frem for at lede det til kloaknettet – Dette er især fordelagtigt, hvis jorden er let, dvs. indeholder en stor del grus og sand. Sådan er jorden ved Elverparken, hvilket ikke er overraskende, da der tidligere har været grus i området.

I de sidste par måneder er regnvand fra den grusbelagte del af parkeringspladsen ledt til et åbent trug med vand, hvorfra vandet siver ned til grundvandet. Desuden bliver regnvandsriste og brønde på den flisebelagte del af p-pladsen renoveret, så afvandingen af P-pladsen bliver forbedret.

Regnvandsbedet har også en æstetisk og biologisk dimension. Lige nu ligner det et hul i jorden, men til foråret bliver der sået frø i bedet fra forskellige blomstrende planter der tåler store udsving i jordens fugtighed. Fremover vil regnbedet derfor fremstå grønt og med blomsterflor om sommeren.

Kort_Elverparken_ppladsKort af den nuværende afvanding af p-pladsen langs Tornerosevej

 

foto_regnvandsafledning_18.11.15Regnvandsafledning 18.11.2015

 

foto_regnvandsafledning_27.12.15Regnvandsafledning 27.12.2015

Regnvandsafledningen fungerer, men kapaciteten blev udfordret i juledagene, da det regnede kraftigt.

Herlev Kommune og HOFOR samarbejder om at omdanne hele arealet med grus til et stort regnbed til lokal afledning af regnvand fra p-pladsens fliseareal. Herved tilføres området mere grønt samtidig med at kloaksystemet aflastes, og risikoen for oversvømmelse i bygninger og kældre reduceres.

Der bliver færre p-pladser, men p-pladsen er i forvejen aldrig fyldt op. P-pladsen var i øvrigt forbeholdt campingvogne og trailere frem til 2012, så det forklarer, hvorfor pladsen er overdimensioneret i forhold til behovet for p-pladser til personbiler i kvarteret.